Деловодна информация
0074
137 04/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00074-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

73 04/05/2020 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Белфери ЕООД 103600001
ул.Цар Симеон Велики №23
Белослав BG331 9178 България
Иван Томов- управител Юлияна Рачева-юрисконсулт +359 885851932
belferi@abv.bg +359 51124070

Интернет адрес/и

www.belferi.com

https://sop.bg/belferi-504/


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
63 30/03/2020 (дд/мм/гггг)
00074-2020-0003

ІIІ: Правно основание:
Чл. 179, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП , жалба могат да се подадат в 10 дневен срок от : изтичане срока по чл.179 от ЗОП


04/05/2020 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Иван Михайлов Томов Управител

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Белфери ЕООД 103600001
ул.Цар Симеон Велики №23
Белослав BG331 9178 България
Иван Томов - управител Юлияна Рачева-юрисконсулт +359 885851932
belferi@abv.bg +359 51124070

Интернет адрес/и

www.belferi.com

https://sop.bg/belferi-504/

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

: "ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ВИТОВО - РУЛЕВА КОЛОНА , ТИП SRP 60, SCHOTTEL ЗА МОТОРЕН ФЕРИБОТ "БЕЛОСЛАВ""
34913000      
Доставки

Моторен ферибот "Белослав" има следните характеристики:
Бруто регистър тона: 299 регистрови тона
Дължина: 57,34 метра
Ширина : 14,00 метра
Височина на борда : 2,49метра
Газене : 1,8 метра
Надводен борд : 0,69 метра
Дедуейт: 228 тона
Нето тона : 90 тона
Клак - корпус BR 100 A5 W CAR FERRY, механинизми BR MC.
Главни двигатели: дизел мотори BF 4M 1013 EC "DEUTZ" ,
с обща мощност 408 kW
Дизел генератори - АД -30 СМ , 40 КВт , 2 броя с мощност 38 кVА.
Устройства: - швартови;
- котвени;
- рулево- хидравлично тип "Shottel"
Раздел VI: Допълнителна информация
04/05/2020 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   969916
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
да се чете
21/04/2020 (дд/мм/гггг)
16:30
07/05/2020 (дд/мм/гггг)
16:30
IV.2.6
23/12/2020 (дд/мм/гггг)
11/01/2021 (дд/мм/гггг)
IV.2.5
27/04/2020 (дд/мм/гггг)
10:00
11/05/2020 (дд/мм/гггг)
14:00Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва