Деловодна информация
1190
407 27/04/2020 (дд/мм/гггг)
не
01190-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

РД-07-290 27/04/2020 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Център за психично здраве-Благоевград ЕООД 101533931
ул.Братя Миладинови № 21
Благоевград BG413 2700 България
Росица Велинова - гл.счетоводител +359 073884143
cpzbl@abv.bg +359 073884143

Интернет адрес/и

http://cpz-blg.com/

http://cpzblg.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0-2


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
РД-07-243 25/03/2020 (дд/мм/гггг)
01190-2020-0001

ІIІ: Правно основание:
Чл. 179, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

Промяната се извършва на основание параграф 13, ал.1 от ЗР на ЗИДЗМДВИП /обн.в ДВ бр.34/09.04.2020г./, както и МУ на АОП от 14.04.2020г.

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

съгласно чл.197 ЗОП


27/04/2020 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Николай Кирилов Янакиев управител

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Център за психично здраве-Благоевград ЕООД 101533931
ул.Братя Миладинови № 21
Благоевград BG413 2700 България
Росица Велинова - гл.счетоводител +359 073884143
cpzbl@abv.bg +359 073884143

Интернет адрес/и

http://cpz-blg.com/

http://cpzblg.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0-2

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ В ЦПЗ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД ”
55523000      
Услуги

Приготвянето и доставката на храната следва да се извършва при спазване на изискванията на Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове, Закона за здравето, Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиената на храните, Наредба № 9/21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, Наредба № 16/ 28.05. 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба № 23/19.07.2005 г. на МЗ за физиологичните норми за хранене на населението, Сборник рецепти за диетични ястия за обществено хранене и лечебна профилактика, издание от 1984 г., както и всички други приложими нормативни изисквания, действащи в Република България.Заявената храна, следва се доставя в пълно съответствие със заявения вид и грамаж. Храната за стационарно болни пациенти е триразова /закуска, обяд и вечеря/ и храната за дежурен персонал.
Раздел VI: Допълнителна информация
27/04/2020 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   970433
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
22/04/2020 (дд/мм/гггг)
15:30
18/05/2020 (дд/мм/гггг)
15:30
IV.2.6
22/07/2020 (дд/мм/гггг)
22/08/2020 (дд/мм/гггг)
IV.2.7
23/04/2020 (дд/мм/гггг)
09:00
19/05/2020 (дд/мм/гггг)
09:00Възложителя внася изменение в обявените срокове за получаване на оферти, тяхното отваряне и валидност, съгласно посочената в раздел VI.1 Допълнителна информация от Решението за одобряване и обявлението за изменение.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва