Деловодна информация
00490
ОП-55 24/04/2020 (дд/мм/гггг)
не
00490-2020-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

РД-09-464 24/04/2020 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Община Марица 000472182
бул. Марица № 57А
Пловдив BG421 4003 България
Илияна Илиева +359 32907800
obshtina@maritsa.org +359 32951934

Интернет адрес/и

http://www.maritsa.bg/

http://maritsa.bg/обществени-поръчки


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
РД-09-305 23/03/2020 (дд/мм/гггг)
00490-2020-0010

ІIІ: Правно основание:
Чл. 179, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

На основание чл. 179 от ЗОП, Възложителят по собствена инициатива прави следните промени в обявлението за обществената поръчка, в документацията за участие в процедурата и в Техническата спецификация - неразделна част от същата, както следва:
1. В техническата спецификация - Приложение № 1 към документацията за участие се извършват промени в: 1.1 Раздел "Описание на обекта на поръчката", подраздел "Изходни данни и информация, необходими за изпълнение предмета на поръчката"; 1.2 Раздел "Изисквания и условия по изпълнение на дейностите, предмет на договор за инженеринг" - дейност 1 "Проектиране"; 1.3 Раздел "Общи изисквания и строително-технически норми и правила към строежите и към строителните продукти и материали за трайно влагане в обекта, предмет на поръчката". Измененията са маркирани/оцветени в червен цвят в променената Техническа спецификация.
2. В документацията за участие, Раздел 2 "Изисквания към участниците в процедурата", подраздел 2.4 "Изисквания за технически и професионални способности на участниците", в т. 2.4.3.1 към изискуемия инженерно-технически персонал за изпълнение на проектирането и авторския надзор се добавя и проектант по част «Паркоустрояване и благоустрояване», отговарящ на следните минимални изисквания: архитект със завършено висше образование «Ландшафтна архитектура» или еквивалентна, притежаващ пълна проектантска правоспособност. Изменението е маркирано/оцветено в червен цвят в променената документация. Изменението в изискуемия екип налага промяна и в обявлението за поръчка.
Измененията се извършват в законовия срок по чл. 179, ал. 1 от ЗОП, съобразявайки чл. 3 от ЗМДВИП /обн. ДВ бр. 28 от 24.03.2020 г./.
3. Извършва се промяна и в Раздел IV.2.2 "Срок за получаване на оферти или на заявления за участие", както и в Раздел IV.2.7 "Условия за отваряне на оферите" от обявлението за поръчка. Промяната в срока за получаване на оферти, както и в датата на отварянето им се извършва във връзка с направените промени в условията на процедурата, както и на основание § 13, ал. 2 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. /обн. ДВ бр. 34 от 09.04.2020 г./.

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно чл.197, ал.1,т.4 от ЗОП - в десетдневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.


24/04/2020 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ Кмет на община Марица

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Община Марица 000472182
бул. Марица № 57 А
Пловдив BG421 4003 България
Илияна Илиева +359 32907800
obshtina@maritsa.org +359 32951934

Интернет адрес/и

http://www.maritsa.bg/

http://maritsa.bg/profil/публично-състезание-за-възлагане-на-о-17/

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за реализиране на строеж „СПОРТНА ЗАЛА“ в УПИ-IV-501.4202 – зеленина и спорт, кв. 3 по плана на с. Рогош, община Марица“
71320000      
Строителство

Предметът на поръчката изисква да се проектира и построи нова едноетажна сграда за функциите на спортна зала, разположена в бъдещо УПИ-IV-501.4202 – зеленина и спорт, кв. 3 по плана на с. Рогош, община Марица. За строежа е изготвена скица -предложение от главния архитект на община Марица, която е неразделна част от техническата спецификация – Приложение № 1 към документацията за участие в процедурата. Сградата за функциите на спортна зала ще се разположи в северния край на имота. Необходимо е сградата да се проектира и изпълни като едноетажна постройка, с височина при корниза 8,00 метра.Възложителят не поставя изискване за типа и вида на конструкцията на сградата. Пълно описание на предмета на поръчката се съдържа в Техническата спецификация – Приложение № 1 към документацията за участие в процедурата.
Раздел VI: Допълнителна информация
24/04/2020 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   967332
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
III.1.3
В Раздел III.1.3, Изисквано минимално/ни ниво/а, точка 4, подточка 4.1 - добавя се Проектант част «Паркоустрояване и благоустрояване»

За изпълнение на проектирането и авторския надзор: -Проектант част „Архитектура”- архитект със специалност „архитектура” или еквивалент, притежаващ пълна проектантска правоспособност; -Проектант част „Конструктивна”–строителен инженер със специалност «ПГС / ССС» или еквивалентна, притежаващ пълна проектантска правоспособност; -Проектант част „Геодезия”–инженер със завършено висше образование по специалност „Геодезия” или еквивалентна, притежаващ пълна проектантска правоспособност; -Проектант по Част «Геология» със завършено висше образование по специалност «Геология» или еквивалентна, притежаващ пълна проектантска правоспособност; Проектант част „Електрическа” – инженер със завършено висше образование по специалност „Електро” или еквивалентна, притежаващ пълна проектантска правоспособност;...............

За изпълнение на проектирането и авторския надзор: -Проектант част „Архитектура”- архитект със специалност „архитектура” или еквивалент, притежаващ пълна проектантска правоспособност; -Проектант част „Конструктивна”–строителен инженер със специалност «ПГС / ССС» или еквивалентна, притежаващ пълна проектантска правоспособност; -Проектант част „Геодезия”–инженер със завършено висше образование по специалност „Геодезия” или еквивалентна, притежаващ пълна проектантска правоспособност; -Проектант по Част «Геология» със завършено висше образование по специалност «Геология» или еквивалентна, притежаващ пълна проектантска правоспособност; -Проектант част «Паркоустрояване и благоустрояване» - архитект със завършено висше образование «Ландшафтна архитектура» или еквивалентна, притежаващ пълна проектантска правоспособност; -Проектант част „Електрическа” – инженер със завършено висше образование по специалност „Електро” или еквивалентна, притежаващ пълна проектантска правоспособност;.............
IV.2.2
27/04/2020 (дд/мм/гггг)
16:30
03/06/2020 (дд/мм/гггг)
16:30
IV.2.7
28/04/2020 (дд/мм/гггг)
09:00
04/06/2020 (дд/мм/гггг)
09:00В деня на публикуване на обявлението за изменение или допълнителна информация в Регистъра на АОП, променените документация за участие в процедурата и Техническа спецификация, както и решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация и самото обявление ще бъдат пуликувани в профила на купувача на въложителя по електронната преписка на процедурата. Измененията в документацията за участие и Техническата спецификация са маркирани/оцветени в червен цвят.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва