Деловодна информация
01389Градски транспорт ЕАД
631/2020 24/04/2020 (дд/мм/гггг)
не
01389-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

12 24/04/2020 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Градски транспорт ЕАД 103003668
ул. Тролейна № 48
гр. Варна BG331 9009 България
Росица Кючукова +359 52572200
gtvarna@abv.bg +359 52755121

Интернет адрес/и

http://gtvarna.com

http://pk.gtvarna.com


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
10 02/04/2020 (дд/мм/гггг)
01389-2020-0001

ІIІ: Правно основание:
Чл. 179, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

Процедурата „Публично състезание“ е открита с решение, публикувано в РОП на 02.04.2020 г. Към датата на откриване всички срокове по нея са спрени, въз основа на чл. 3, т. 2 и т. 3 от ЗМДВИП (редакция до 08.04.2020 г.).С влизане в сила на §13, ал. 1 от ЗР на ЗИДЗМДВИП (обн. ДВ бр. 34, от 09.04.2020 г.), от 17.04.2020 г., засегнатите срокове се възобновяват, което е приложимо в настоящия случай. Тъй като по настоящата процедура, Възложителят не е извършвал действия, то от 17.04.2020 г. са възобновени всички срокове по нея и следва да бъде извършена промяна в сроковете по процедурата на основание чл. 179, ал. 1 от ЗОП във вр. с §13, ал. 1 от ЗР на ЗИДЗМДВИП (обн. ДВ бр. 34, от 09.04.2020 г.) като е приложим и МУ-5/14.04.2020 г. на Агенция по обществените поръчки.

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Срок за подаване на жалби чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация във връзка с §13, ал. 1 от ЗР на ЗИДЗМДВИП (обн. ДВ бр. 34, от 09.04.2020 г.)


24/04/2020 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Злати Петров Златев Изпълнителен директор

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Градски транспорт ЕАД 103003668
ул. Тролейна № 48
гр. Варна BG331 9009 България
Росица Кючукова +359 52572200
gtvarna@abv.bg +359 52755121

Интернет адрес/и

http://gtvarna.com

http://pk.gtvarna.com

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка (чрез покупка) на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група за нуждите на "Градски транспорт" ЕАД гр. Варна
09310000      
Доставки

Чрез поръчката се цели избор на доставчик - координатор на стандартна балансираща група на електрическа енергия по свободно договорени цени, който да предложи най - изгодни условия за доставка на електрическа енергия до обектите на "Градски транспорт" ЕАД гр. Варна, присъединени на ниво средно напрежение.
Раздел VI: Допълнителна информация
24/04/2020 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   970707
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
28/04/2020 (дд/мм/гггг)
16:30
15/05/2020 (дд/мм/гггг)
16:30
IV.2.7
30/04/2020 (дд/мм/гггг)
10:00
19/05/2020 (дд/мм/гггг)
10:00Процедурата „Публично състезание“ е открита с решение, публикувано в РОП на 02.04.2020 г. Към датата на откриване всички срокове по нея са спрени, въз основа на чл. 3, т. 2 и т. 3 от ЗМДВИП (редакция до 08.04.2020 г.).С влизане в сила на §13, ал. 1 от ЗР на ЗИДЗМДВИП (обн. ДВ бр. 34, от 09.04.2020 г.), от 17.04.2020 г., засегнатите срокове се възобновяват, което е приложимо в настоящия случай. Тъй като по настоящата процедура, Възложителят не е извършвал действия, то от 17.04.2020 г. са възобновени всички срокове по нея и следва да бъде извършена промяна в сроковете по процедурата на основание чл. 179, ал. 1 от ЗОП във вр. с §13, ал. 1 от ЗР на ЗИДЗМДВИП (обн. ДВ бр. 34, от 09.04.2020 г.) като е приложим и МУ-5/14.04.2020 г. на Агенция по обществените поръчки. Във връзка с това обстоятелство и за законосъобразно провеждане на процедурата,то следва да бъдат извършени промени в сроковете по процедурата.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва