Деловодна информация
00016
578 13/04/2020 (дд/мм/гггг)
не
00016-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

156 13/04/2020 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Община Априлци 000291627
ул. Васил Левски № 109
Априлци BG315 5641 България
Марко Пенов - Гл.експерт ОСОПТ и Красимир Колев - Гл.специалист Програми и проекти +359 69582222
apriltsi1976@abv.bg +359 69582285

Интернет адрес/и

http://apriltsi.acstre.com/home.html

http://apriltsi.acstre.com/section-140-content.html


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
120 23/03/2020 (дд/мм/гггг)
00016-2020-0003

ІIІ: Правно основание:
Чл. 179, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

Промяната на сроковете е на основание § 13, ал. 2 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП, обнародван в ДВ.бр.34 от 09.04.2020 г., в сила от 17.04.2020 г.

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.


13/04/2020 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

инж. Тихомир Михайлов Кукенски Кмет на Община Априлци

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Община Априлци 000291627
ул.Васил Левски № 109
Априлци BG315 5641 България
Марко Пенов - Гл.експерт ООСПТ и Красимир Колев - Гл.специалист Програми и проекти +359 69582222
apriltsi1976@abv.bg +359 69582285

Интернет адрес/и

http://apriltsi.acstre.com/home.html

http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-630-content.html

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Извършване на СМР - Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище "Васил Левски", гр. Априлци"
45214220      
Строителство

Предметът на поръчката обхваща извършване на СМР, включително доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на Средно училище "Васил Левски“, гр. Априлци. Като резултат от изпълнението на дейността се предвижда качествено обновяване на общинско образователна струткура с местно значение в гр. Априлци. Предметът на поръчката обхваща един обект:
Обект 1 – Средно училище "Васил Левски“, в ПИ 52218.530.231, УПИ IX, кв. 46, по РП на гр. Априлци, Община Априлци.
Инвестиционният проект предвижда да се извършат следните строително-монтажни работи в СУ "Васил Левски", гр. Априлци:
- Рехабилитация на дворното пространство (Вертикална планировка) по частите: "Архитектура", "Конструкции" и "Електро";
- Ремонт на сградата по частите: "Архитектура" и "Електро";
- Доставка и монтаж на външно оборудване/обзавеждане;
- Съобразяване на извършените СМР с изискванията за достъпна среда за хора в неравностойно положение.
Раздел VI: Допълнителна информация
13/04/2020 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   967512
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
13/04/2020 (дд/мм/гггг)
16:30
08/05/2020 (дд/мм/гггг)
16:30
IV.2.7
15/04/2020 (дд/мм/гггг)
11:30
11/05/2020 (дд/мм/гггг)
11:30Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва