Деловодна информация
5207
ОП-02-4 06/04/2020 (дд/мм/гггг)
не
05207-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

ОП-02-3 06/04/2020 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Държавна опера - Пловдив 115314988
ул. Гладстон 15
Пловдив BG421 4000 България
Михаил Бураджиев +359 879626474
office@operaplovdiv.bg +359 879626474

Интернет адрес/и

https://operaplovdiv.bg/publicprocurement/read

https://operaplovdiv.bg/publicprocurement/details/id/14


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
ОП-02-1 13/03/2020 (дд/мм/гггг)
05207-2020-0001

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 12, т. ___ във вр. с чл. 177 от ЗОП

1

IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

До изтичане на крайния срок за получаване на оферти (06.04.2020 г.), посочен в Раздел IV.2.2. от обявлението - "Срок за получаване на оферти или на заявления за участие", не е получена нито една оферта за участие в процедурата по Обособена позиция 1, по Обособена позиция 2 и по Обособена позиция 3.
Във връзка с горното, на основание чл. 100, ал. 12, т. 1 във вр. с чл. 177 от ЗОП се удължава срокът за подаване на оферти и по трите обособени позиции.

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП, жалба срещу решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП.


06/04/2020 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

доц. д-р Нина Кубратова Найденова Директор

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Държавна опера - Пловдив 115314988
ул. Гладстон 15
Пловдив BG421 4000 България
Михаил Бураджиев +359 879626474
office@operaplovdiv.bg +359 879626474

Интернет адрес/и

https://operaplovdiv.bg/publicprocurement/read

https://operaplovdiv.bg/publicprocurement/details/id/14

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изработка и доставка на сценично облекло за постановки на Държавна опера – Пловдив по три обособени позиции
98393000      
Услуги

Настоящата процедура е за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на сценично облекло за постановки на Държавна опера – Пловдив по три обособени позиции“, както следва:
Обособена позиция 1: „Изработка и доставка на мъжки костюми за сценични постановки на Държавна опера - Пловдив“;
Обособена позиция 2: „Изработка и доставка на дамски костюми за сценични постановки на Държавна опера - Пловдив“;
Обособена позиция 3: „Изработка и доставка на балетни костюми за сценични постановки на Държавна опера - Пловдив“
Раздел VI: Допълнителна информация
06/04/2020 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   965195
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
06/04/2020 (дд/мм/гггг)
17:30
28/05/2020 (дд/мм/гггг)
17:30
II.2.7
07/04/2020 (дд/мм/гггг)
11:00
29/05/2020 (дд/мм/гггг)
11:00До изтичане на крайния срок за получаване на оферти (06.04.2020 г.), посочен в Раздел IV.2.2. от обявлението - "Срок за получаване на оферти или на заявления за участие", не е получена нито една оферта за участие в процедурата по Обособена позиция 1, по Обособена позиция 2 и по Обособена позиция 3.
Във връзка с горното, на основание чл. 100, ал. 12, т. 1 във вр. с чл. 177 от ЗОП се удължава срокът за подаване на оферти и по трите обособени позиции.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва