Деловодна информация
00276
ОП-10-3 27/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
00276-2020-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

ОП-10-3 27/03/2020 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Български пощи ЕАД 121396123
ул.Академик Стефан Младенов № 1 бл.31
София BG411 1700 България
Михаил Николов +359 2949-3326
mihail.nikolov@bgpost.bg +359 2-962-5329

Интернет адрес/и

http://www.bgpost.bg

http://www.bgpost.bg/bg/zop


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
ОП-10-1 20/03/2020 (дд/мм/гггг)
00276-2020-0007

ІIІ: Правно основание:
Чл. 179, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.


27/03/2020 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Деян Стоянов Дънешки Главен изпълнителен директор

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Български пощи ЕАД 121396123
ул.Академик Стефан Младенов № 1 бл.31
София BG411 1700 България
Михаил Николов +359 2949-3326
mihail.nikolov@bgpost.bg +359 2-962-5329

Интернет адрес/и

http://www.bgpost.bg

http://www.bgpost.bg/bg/zop

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Информационни услуги, чрез предоставяне на техническа възможност за изпращане на кратки съобщения (SMS, Viber, Messenger, Telegram или други) до клиенти на „Български пощи“ ЕАД“
64216000      
Услуги

Централизирано изпращане на SMS през WEB базирано приложение и/или HTTP (GET или POST) връзка до абонати на всички мобилни оператори в България. Посланието да може да съдържа текст, линк, медия.
Раздел VI: Допълнителна информация
27/03/2020 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   967114
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
II.1.1

„Информационни услуги, чрез предоставяне на техническа възможност за изпращане на кратки съобщения (SMS, Viber, Messenger, Telegram или други) до клиенти на „Български пощи“ ЕАД“

„Информационни услуги, чрез предоставяне на техническа възможност за изпращане на кратки съобщения (SMS) до клиенти на „Български пощи“ ЕАД“
II.1.4

Централизирано изпращане на SMS през WEB базирано приложение и/или HTTP (GET или POST) връзка до абонати на всички мобилни оператори в България. Посланието да може да съдържа текст, линк, медия.

Централизирано изпращане на SMS през WEB базирано приложение и/или HTTP (GET или POST) връзка до абонати на всички мобилни оператори в България. Посланието да може да съдържа текст, линк.
II.2.4

6. Всички съобщения да се изпращат от единен споделен или индивидуален кратък номер (4- до 6-цифрен). Възможност за оригинатор с име.
11. Посланието да може да съдържа текст, линк, медия.

6. Всички съобщения да се изпращат от единен споделен или индивидуален кратък номер (4- до 6-цифрен).
11. Посланието да може да съдържа текст, линк.Възложителят прави следните изменения в раздел "2. Технически изисквания на услугата" от Техническите спецификации на поръчката:
в т. 6 отпада текстът "Възможност за оригинатор с име";
в т. 11 отпада думата "медия".

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва