Деловодна информация
5541
20 14/02/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
14/02/2020 (дд/мм/гггг)
05541-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

3 14/02/2020 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Сдружение Център по растителна системна биология и биотехнология 176937717
бул. Руски № 139
Пловдив BG421 4000 България
Марина Мирчева +359 892286912
secretary@cpsbb.eu +359 892286912

Интернет адрес/и

http://op.cpsbb.eu/op.html

http://op.cpsbb.eu/building.html


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
2 30/01/2020 (дд/мм/гггг)
05541-2020-0001

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

На основание чл. 100, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл.100, ал. 3 от ЗОП, Възложителят по собствена инициатива прави следните промени в обявлението за обществената поръчка и в документацията за участие в процедурата, както следва:
1. В документацията за участие в процедурата, в раздел 7 "Критерий за възлагане", се променя методиката за оценка на офертите. Показател "Техническо предложение за изпълнение на поръчката" отпада от формулата за оценяване. Запазват се следните показатели, които формират комплексната оценка на офертите - "Срок за изпълнение" и "Ценово предложение". Относителната тежест на показателите "Срок за изпълнение" и "Ценово предложение" се изменя, като придобива следната редакция: "Срок за изпълнение" - 30 %; "Ценово предложение" - 70 %. Изменената методика за оценка е маркирана/оцветена в червен цвят в раздел 7 "Критерий за възлагане" от документацията за участие в процедурата. Промяната в методиката за оценка налага изменение и в раздел II.2.5 от първоначалното обявление за поръчка.
2. В документацията за участие в процедурата, в раздел 5 "Гаранция за изпълнение. Условия и размер", възложителят добавя изискване за представяне на гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства. Гаранцията за авансово предоставени средства е в пълния размер на предоставения аванс, който е определен до 10 % от стойността на договора без ДДС.
Допълнението е маркирано/оцветено в червен цвят в документацията за участие и в проекта на договор. Допълнението налага изменение и в раздел VI.3 от първоначалното обявление за поръчка.
Във връзка с направените промени в условията на процедурата, възложителят удължава срока за получаване на оферти и променя датата и часа на отваряне на офертите.

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба срещу решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.


14/02/2020 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Цанко Савов Гечев Председател

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Сдружение Център по растителна системна биология и биотехнология 176937717
бул. Руски № 139
Пловдив BG421 4000 България
Марина Мирчева +359 892286912
info@plovdiv2019.eu +359 892286912

Интернет адрес/и

http://op.cpsbb.eu/op.html

http://op.cpsbb.eu/building.html

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на СМР за изграждане на обект: "Център за Растителна Системна Биология и Биотехнологии в УПИ II-540.1208 от кв. 27-нов, по плана на ЖР "Тракия", гр. Пловдив, Община Пловдив“
45214600      
Строителство

Предвижда се да бъде изграден нов Център за растителна системна биология и биотехнологии в УПИ II-540.1208, обществено и делово обслужване от кв.27-нов /кв.1-стар, ж.гр. А-7,8/ по плана на ЖР "Тракия", гр. Пловдив, Община Пловдив. Категорията на строежа е трета, съгласно издадено Разрешение за строеж № 153/19.06.2019 г. Предвидените в инвестиционния проект строително-монтажни работи за изпълнение на строежа се разделят в осем подобекта. Пълната разгъната застроена площ на сградите, включително оранжериите, възлиза на 10032,93 кв.м., а застроената площ е 7122,34 кв.м. Извън тези площи, в парцела са предвидени: - Паркинг за 120 автомобила с площ 2865,31 кв.м.; - Благоустрояване с водна площ с площ 1759,44 кв.м. Общата площ на парцела, предложен за реализация на разработката е 23447 кв.м. Пълно описание на предмета на поръчката се съдържа в Техническата спецификация, одобрения технически инвестиционен проект и Разрешение за строеж - приложения към документацията за участие в процедурата.
Раздел VI: Допълнителна информация
14/02/2020 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2020 - 050269 (година и номер на документа)
2020/S 023-050269 (напр. 2015/S 123-123456)   957408
30/01/2020 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
II.2.5

П1 – Срок за изпълнение Тежест: 15

П1 – Срок за изпълнение Тежест: 30
II.2.5

П2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката Тежест: 25

Отменя се
II.2.5

Цена Тежест: 60

Цена Тежест: 70
VI.3
В т. 1 от Раздел VI.3 се добавя изискване за представяне на гаранция за авансово предоставени средства

1. Гаранцията, която обезпечава изпълнението на договора е в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. Представя се във форма по избор на изпълнителя, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

1. Гаранцията, която обезпечава изпълнението на договора е в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства е в пълния размер на предоставения аванс, който е определен до 10 % от стойността на договора без ДДС. Гаранциите се представят във форма по избор на изпълнителя, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение и на гаранцията за авансово предоставените средства се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.
IV.2.2
Срок за получаване на оферти
09/03/2020 (дд/мм/гггг)
17:30
24/03/2020 (дд/мм/гггг)
17:30
IV.2.7
Условия за отваряне на офертите
10/03/2020 (дд/мм/гггг)
11:00
25/03/2020 (дд/мм/гггг)
11:00В деня на публикуване на обявлението за изменение или допълнителна информация в Официалния вестник на Европейския съюз, променената документация, ведно с изменения проект на договор ще бъдат публикувани на Профила на купувача към съответната обществена поръчка, а решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация и самото обявление ще бъдат пуликувани в деня на публикуването им в РОП.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва