Деловодна информация
01200
07-00-127-2 10/12/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
10/12/2019 (дд/мм/гггг)
01200-2019-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

07-00-127-2 10/12/2019 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Български институт по метрология 175092070
гр. София, бул, Д-р Г.М. Димитров № 52Б
София BG411 1040 България
Калоян Стаматов +359 29702746
k.stamatov@bim.government.bg +359 29702777

Интернет адрес/и

www.bim.government.bg

https://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/otkriti%20proceduri%202019/dostavka-na-etalonno-i-tehnologichno-oborudvane


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
07-00-127-1 05/12/2019 (дд/мм/гггг)
01200-2019-0010

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 7, т. ___ от ЗОП

1

IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП - в срок от 10 дни от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.


10/12/2019 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Паун Атанасов Илчев и.д. председател на БИМ

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Български институт по метрология 175092070
гр. София, бул, Д-р Г.М. Димитров №52Б
София BG411 1040 България
Калоян Стаматов +359 9702769
k.stamatov@bim.government.bg +359 9702777

Интернет адрес/и

www.bim.government.bg

https://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/otkriti%20proceduri%202019/dostavka-na-etalonno-i-tehnologichno-oborudvane

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на еталонно и технологично оборудване и специализиран софтуер за провеждане на изпитвания на софтуера на средства за измерване за целите на одобряване на типа
79632000      
Доставки

Основната цел на настоящата поръчка е доставка на оборудване и специализиран софтуер за разработване на тестови приложения за провеждане на изпитвания на софтуера на средства за измерване за целите на одобряване на типа, съгласно Техническа спецификация и пускане в експлоатация на оборудването и софтуера.
Раздел VI: Допълнителна информация
10/12/2019 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

Друго (моля, попълнете полето 'Друг начин на изпращане' по-долу)
Редактор форми
  
 -  (година и номер на документа)
2019/S 238-583224 (напр. 2015/S 123-123456)   947886
05/12/2019 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
20/01/2020 (дд/мм/гггг)
17:30
23/01/2020 (дд/мм/гггг)
17:30
IV.2.7
21/01/2020 (дд/мм/гггг)
11:00
24/01/2020 (дд/мм/гггг)
11:00При обявяване на процедурата възложителят е допуснал следните технически грешки:
1. Прикачване в профила на купувача към настоящата процедура на документация, касаеща друга процедура,
2. Публикуван текстови преамбюл в профила на купувача, в който е упоменато наименованието на друга обществена поръчка.
Възложителят коригира тези две свои грешки, като удължава срокът за подаване на оферти с два дни.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва