Деловодна информация
00859
2516 08/11/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
08/11/2019 (дд/мм/гггг)
00859-2019-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

448 08/11/2019 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Университет по архитектура, строителство и геодезия 000670616
бул. Христо Смирненски 1
София BG411 1046 България
доц. д-р инж. Иван Кунчев +359 889476337
ikunchev_fgs@uasg.bg +359 28656863

Интернет адрес/и

http://www.uasg.bg

http://www.nit.bg


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
433 24/10/2019 (дд/мм/гггг)
00859-2019-0007

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Жалба може да се подава в сроковете по чл.197 от ЗОП - 10-дневен срок от: изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация


08/11/2019 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

проф. д-р инж. Иван Марков Ректор

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Университет за архитектура, строителство и геодезия 000670616
1752
София BG411 1046 България
доц. д-р инж. Иван Кунчев +359 889476337
ikunchev_fsg@uacg.bg +359 28656863

Интернет адрес/и

http://www.uasg.bg

http://www.uasg.nit.bg/op

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на специализирано оборудване за ЦНИЛ-ДМ-НКН по проект BG05M2OP001-1.001-0001 - доставка на компютърни конфигурации, монитори, лаптопи и периферия за нуждите на проекта
30200000      
Доставки

„Доставка на специализирано оборудване за Централна научно-изследователска лаборатория за документиране и моделиране на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-ДМ-НКН) по проект BG05M2OP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения "Наследство БГ" - доставка на компютърни конфигурации, монитори, лаптопи и периферия за нуждите на проекта". Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на следните дейности: доставка, инсталиране на компютърните конфигурации и периферия, въвеждане /пускане/ в експлоатация и извършване на гаранционна поддръжка /гаранционно обслужване/ и сервиз в предложения срок.
Подробните изисквания към изпълнението на поръчката и параметрите на техниката, количества и стойности са посочени в част IIра „Техническа спецификация“ от документацията за участие.
Раздел VI: Допълнителна информация
08/11/2019 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2019 - 940996 (година и номер на документа)
2019/S 209-509625 (напр. 2015/S 123-123456)   940996
24/10/2019 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
в срока за получаване на оферти
03/12/2019 (дд/мм/гггг)
17:00
13/12/2019 (дд/мм/гггг)
17:00
II.2.7
условия за отваряне на оферти
04/12/2019 (дд/мм/гггг)
10:00
16/12/2019 (дд/мм/гггг)
10:00
IV.2.6
минимален срок, през който оферента е обвързан
21/04/2020 (дд/мм/гггг)
17:00
02/05/2020 (дд/мм/гггг)
17:00Промяната се налага поради допуснати технически грешки в проекта на договор, които касаят точното изписване на процента на окончателното плащане, както и условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение. Предвижда се гаранцията за изпълнение да се освобождава на етапи, като: - частично освобождаване в размер на 40 % (четиридесет процента) от стойността на гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 30 дни, след приключване на инсталация и тестване на техниката, удостоверено с подписване на Приемо- предав.протокол, без забележки по изпълнението и при условие, че сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им;- оконч.освобождаване на остатъчната сума по гаранция след изтичане на гаранционните срокове и при усл., че Изпъл-ят е изп.всички задължения и сумите по гаранциите не са задържани и не са настъпили усл.за задържането . Промените са отразени в проекта на договор, който се предоставя като част от документацията за участие.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва