Деловодна информация
00080
3 05/11/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
05/11/2019 (дд/мм/гггг)
00080-2019-0022 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

РД-11-438 05/11/2019 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Министерство на здравеопазването 000695317
площад Света Неделя № 5
София BG411 1000 България
Румяна Ставрева +359 29301-314
rstavreva@mh.government.bg +359 29301-451

Интернет адрес/и

https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/

https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniya-copsz/


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
РД-11-342 03/09/2019 (дд/мм/гггг)
00080-2019-0022

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 11 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

Във връзка с провеждана обществена поръчка с предмет: "Сключване на Рамкови споразумения за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. чрез Електронната система, за закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България", на 05.11.2019 г. възникнаха следни непредвидени обстоятелства:
Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България прави автоматизирана актуализация от Позитивния лекарствен списък, Приложение № 2 (ПЛС, Приложение № 2) в съдържащата се в нея базата данни и в Техническата спецификация на посочената по-горе обществена поръчка. Автоматизираната актуализация се извършва след като Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП), извърши актуализация на ПЛС, Приложение № 2 на основание чл. 18 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, а именно на 2-ро число всеки месец.
Към настоящия момент поради проблеми в сайта на НСЦРЛП не е публикувана актуализация на Позитивния лекарствен списък с оглед, на което сме в обективна невъзможност да актуализираме базата данни на Електронната система, както и Техническата спецификация на обществената поръчка.
Предвид обстоятелството, че крайният срок за подаването на офертите е до 05.11.2019 г. липсата на актуализация на ПЛС, Приложение № 2, може да доведе до това:
1. Част от потенциалните участници в процедурата да са в невъзможност да оферират лекарствени продукти, които са включени в ПЛС, Приложение № 2, след 02.11.2019 г.
2. Участниците да оферират цени, които да надвишават цените по ПЛС, Приложение № 2, актуално към 02.11.2019 г.
Създалата се обективна невъзможност не е уредена в Закона за обществените поръчки, но подобна хипотеза е предвидена в чл. 9е от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки по отношение на Електронната платформа поддържана от Агенцията по обществените поръчки. В чл. 9е. е предвидено при непланирано прекъсване за повече от два часа в последния ден на преклузивния срок, срокът да бъде удължен с двадесет и четири часа.
Предвид установената празнота в нормативната уредба, с цел да се осигури максимална конкурентост между участниците, считаме че следва да бъде приложена по аналогия хипотезата на чл. 9е от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, като срокът за подаване на офертите бъде удължен с 48:00 часа.

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

На основание чл. 197, ал. 1, т. 5, буква "б" от ЗОП, жалби могат да се подават в десет дневен срок от публикуването на решението.


05/11/2019 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Кирил Миланов Ананиев министър на здравеопазването и централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване"

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Министерство на здравеопазването 000695317
пл. Света Неделя № 5
София BG411 1000 България
Румяна Ставрева +359 29301-314
rstavreva@mh.government.bg +359 29301-451

Интернет адрес/и

https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/

https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniya-copsz/

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Сключване на Рамкови споразумения за периода 01.01.2020г. до 31.12.2021г. чрез Електронната система, за закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Р.България
33600000      
Доставки

Настоящата обществена поръчка се обявява за заявените от лечебните заведения лекарствените продукти, включени в "Списъка на противотуморните лекарствени продукти за лечение по амбулаторни процедури № 6 "Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания" и № 7 „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“ и клинични пътеки № 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250.1, 250.2, 251.1, 251.2 и 252, на необходимите еритро- и гранулоцитните колонистимулиращи фактори и бифосфонати". Лекарствените продукти, включени в настоящата процедура са обособени в 2 (две) самостоятелни позиции. Във всяка обособена позиция се съдържат самостоятелно обособени номенклатури на лекарствени продукти в зависимост от тяхната група по ATC, INN, начин на приложение и забележка (за приложимите случаи).
Раздел VI: Допълнителна информация
05/11/2019 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2019 - 931585 (година и номер на документа)
2019/S 172-419190 (напр. 2015/S 123-123456)   931585
03/09/2019 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
05/11/2019 (дд/мм/гггг)
23:59
07/11/2019 (дд/мм/гггг)
23:59
IV.2.7
Условия за отваряне на офертите
06/11/2019 (дд/мм/гггг)
14:00
08/11/2019 (дд/мм/гггг)
14:00Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва