Деловодна информация
00451
29-00-387 18/10/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
18/10/2019 (дд/мм/гггг)
00451-2019-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

802 18/10/2019 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
МБАЛ - РАЗЛОГ ЕООД 000022044
УЛ .СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ № 2
РАЗЛОГ BG413 2760 България
МАГДАЛЕНА КОЦАКОВА +359 896787799
mbal_razlog@abv.bg +359 74789282

Интернет адрес/и

www.mbal_razlog.com

https://sop.bg/mbalrazlog-54/


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
761 08/10/2019 (дд/мм/гггг)
00451-2019-0004

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

С настоящто се одобрява изменение в част IV. 2.6) Минимален срок, през койт оферентът е обвързан от офертата

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал1, т.1 от ЗОП


18/10/2019 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Божидар Асенов Велев Управител

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

МБАЛ - РАЗЛОГ ЕООД 000022044
УЛ. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ № 2
РАЗЛОГ BG413 2760 България
МАГДАЛЕНА КОЦАКОВА +359 896787799
mbal_razlog@abv.bg +359 74789282

Интернет адрес/и

www.mbalrazlog.com

https://sop.bg/mbalrazlog-54/

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на "МБАЛ - РАЗЛОГ" ЕООД
33600000      
Доставки

Доставка на медкаменти за МБАЛ - РАЗЛОГ ЕООД за период от 24 месеца с прогнозно количество съгласно спецификация.
Раздел VI: Допълнителна информация
18/10/2019 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2019 - 482872 (година и номер на документа)
2019/S 199-482872 (напр. 2015/S 123-123456)   938246
10/10/2019 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.6
Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в месеци : 24

Продължителност в месеци : 3Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва