Деловодна информация
00016
1149 14/10/2019 (дд/мм/гггг)
не
00016-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

361 14/10/2019 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Община Априлци 000291627
ул.Васил Левски № 109
Априлци BG315 5641 България
Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт +359 69582222
apriltsi1976@abv.bg +359 69582285

Интернет адрес/и

http://apriltsi.acstre.com/home.html.

http://apriltsi.acstre.com/section-140-content.html


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
349 07/10/2019 (дд/мм/гггг)
00016-2019-0003

ІIІ: Правно основание:
Чл. 179, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.


15/10/2019 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Младен Максимов Пелов Кмет на Община Априлци

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Община Априлци 000291627
ул.Васил Левски № 109
Априлци BG315 5641 България
Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт +359 69582222
apriltsi1976@abv.bg +359 69582285

Интернет адрес/и

http://apriltsi.acstre.com/home.html

http://apriltsi.acstre.com/section-140-content.html

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

СМР за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях
45233252      
Строителство

Предметът на поръчката обхваща извършване на реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Априлци. Уличната мрежа на територията на гр. Априлци играе главна роля в живота на местните жители, тъй като осигурява основната транспортна свързаност на територията на общината. Ето защо е от изключително значение уличната мрежа на територята на Община Априлци да е в добро състояние, за да осигурява безпрепятствена и безопасно връзка с близките и по-отдалечени населени места. Дейността предвижда извършване на реконструкция и рехабилитация на следните съществуващи улици в населените места: - Ул. „Отдих“, кв. „Острец“ от ОК 177 до ОК 111 – гр.Априлци (дължина 1094.26 м); - Ул. „Чуклата“, кв. „Ново село“ – гр.Априлци (дължина 250.74 м); - Ул. „Вълко Йонков“, кв. „Ново село“ – гр.Априлци (дължина 388.21 м); - Ул. „Ново село“, кв. „Ново село“ – гр. Априлци; - Ул. „Търговска“, кв. „Ново село“ – гр.Априлци (дължина 357.360 м); - Ул. „Пастуханска“, кв. „Зла река “ – гр.Априлци (дължина 232.95 м); - Ул.
Раздел VI: Допълнителна информация
15/10/2019 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   937645
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
II.2.5

Програма за управление на дейностите – П1 Тежест: 60
Цена - 40

Програма за управление на дейностите – П1 Тежест: 40
Цена - 60Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва