Деловодна информация
01958
И2-439 12/09/2019 (дд/мм/гггг)
не
01958-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

6 12/09/2019 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
ОБЩИНА АНТОН 000777255
ПЛ. СЪЕДИНЕНИЕ № 1
АНТОН BG412 2089 България
СТОЯН ГАРЧЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОН +86 2300
obanton@abv.bg +86 2500

Интернет адрес/и

https://www.antonbg.com/

https://www.antonbg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=93


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
929729 26/08/2019 (дд/мм/гггг)
01958-2019-0003

ІIІ: Правно основание:
Чл. 179, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

Съгласно чл. 179, ал. 2 от ЗОП , „срокът за подаване на оферти се удължава, като се вземе предвид времето необходимо за отразяване на разясненията или промените при подготовката на офертите“.

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
СОФИЯ 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подаде мв 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179-срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.


12/09/2019 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

инж. Стоян Гарчев Кмет на Община Антон

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

ОБЩИНА АНТОН 000777255
ПЛ. СЪЕДИНЕНИЕ №1
АНТОН BG412 2089 България
ИНЖ. СТОЯН ГАРЧЕВ +86 2300
obanton@abv.bg +86 2500

Интернет адрес/и

https://www.antonbg.com/

https://www.antonbg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=93

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към уч. „Св. Св. Кирил и Методий“ между ДФ „Земеделие“ и Община Антон за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването и
45000000      
Строителство

Предмет на настоящата поръчка еИзграждане на физкултурен салон с топла връзка към Уч. „Св. Св. Кирил и Методий“ между ДФ „Земеделие“ и Община Антон за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Представеният проект предвижда изграждане на физкултурен салон в северозапад - ния край на имота на три метра отстояние от границите на имота и с капацитет до 100души. В ситуационно отношение обемът на салона се предвижда да бъде в ортогоналната система на вече съществуващото училище. Между двете сгради се предвижда да се изгради топла връзка, като се отвори достъп през коридора на първия етаж при късата северозападна фасада на лявото тяло. Топлата връзка служи за предверие към салона и дава възможност за преминаване от едната част на двора към другата, а във вертика
Раздел VI: Допълнителна информация
12/09/2019 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   929729
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.6
17/09/2019 (дд/мм/гггг)
17:00
20/09/2019 (дд/мм/гггг)
17:00
IV.2.7
18/09/2019 (дд/мм/гггг)
09:30
26/09/2019 (дд/мм/гггг)
09:30Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва