Деловодна информация
5754
71 25/03/2019 (дд/мм/гггг)
не
05754-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

7 25/03/2019 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Медицински център I - Първомай ЕООД 115515822
ул. Княз Борис I №51
Първомай BG42 4270 България
д-р Румяна Димитрова Бойлова +359 898875292
medparv@abv.bg +359 898875292

Интернет адрес/и

http://www.mbal-parvomay.com.

http://mbal-parvomay.com/профил-на-купувача-мц/


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
6 21/03/2019 (дд/мм/гггг)
05754-2019-0002

ІIІ: Правно основание:
Чл. 179, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

Поради техническа грешка в профила на купувача на Възложителя е поставен линк, отвеждаш към Решение и Обявление, които не са свързани с настоящата процедура. С настоящото обявление за изменение Възложителят коригира линковете и посочва такива, отвеждащи до Решението и Обявлението за откриване на настоящата процедура, а именно: за Решение: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=902348&newver=2 ; За обявление: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=902353&mode=view .

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.


25/03/2019 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

д-р Румяна Димитрова Бойлова Управител

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Медицински център I - Първомай ЕООД 115515822
ул. Княз Борис I №51
Първомай BG42 4270 България
д-р Румяна Димитрова Бойлова +359 898875292
medparv@abv.bg +359 898875292

Интернет адрес/и

http://www.mbal-parvomay.com.

http://mbal-parvomay.com/профил-на-купувача-мц/

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител за строителство по въвеждане на мерки за енергийна ефективност по проект "Повишаване на енергийната ефективност на сградата на "Медицински център I - Първомай" ЕООД гр. Първомай
45000000      
Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка предвижда изпълнение на строително-монтажни работи, съставляващи енергоспестяващи мерки, вкл. и съпътстващите ги дейности, предписани в изготвеното енергийно обследване за сградата на "Медицински център I - Първомай" ЕООД гр. Първомай. Ще бъдат изпълнени видове и количества СМР: - по реализиране на МI „Топлинно изолиране на външни стени“, с обща квадратура 1346,00 квм с EPS 8 СМ.; по реализиране на МII Подмяна на дървена и метална дограма с РVC-стъклопакет, включващо подмяна на 645,80 квм съществуваща дървена слепена дограма с PVC двоен стъклопакет; по реализиране на МIII Повишаване ефективността на системата за отопление, включващо подмяна на 85 броя радиатори с алуминеви такива и направа на нова тръбна разводка за отоплителната инсталация с тръби-многослойни с алуминиева вложка.
Раздел VI: Допълнителна информация
25/03/2019 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   902353
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявлениеПоради техническа грешка в профила на купувача на Възложителя е поставен линк, отвеждаш към Решение и Обявление, които не са свързани с настоящата процедура. С настоящото обявление за изменение Възложителят коригира линковете и посочва такива, отвеждащи до Решението и Обявлението за откриване на настоящата процедура, а именно: за Решение: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=902348&newver=2 ; За обявление: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=902353&mode=view .

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва