Деловодна информация
5369
17 13/03/2019 (дд/мм/гггг)
не
05369-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

3 13/03/2019 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
НЧ „Светлина – 1895“ – гр. Априлци 000283616
пл. Априлско въстание №5
Априлци BG315 5641 България
Деница Николова +359 878719825
chit_svetlina@abv.bg +359 878719825

Интернет адрес/и

http://www.obshtina-apriltsi.com/section-171-.html

http://www.obshtina-apriltsi.com/section-171-.html


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
1 14/02/2019 (дд/мм/гггг)
05369-2019-0001

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 7, т. ___ във вр. с чл. 177 от ЗОП

2

IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП


13/03/2019 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

ДОНЧО ХРИСТОВ ПАЧНИКОВ Председател на Народно читалище „Светлина - 1895 г."

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

НЧ „Светлина – 1895“ – гр. Априлци 000283616
пл. Априлско въстание №5
гр. Априлци BG315 5641 България
Деница Николова +359 878719825
chit_svetlina@abv.bg +359 878719825

Интернет адрес/и

http://www.obshtina-apriltsi.com/section-171-.html

http://www.obshtina-apriltsi.com/section-171-.html

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на СМР за основен ремонт за реиновация на интериора на сградата на НЧ „Светлина – 1985“ – гр. Априлци
45000000      
Строителство

В предмета на обществената поръчка са включени всички необходими действия за извършване на мероприятия по реиновация на интериора на сградата на Народно читалище „Светлина -1895” - гр. Априлци. Предвижда се изпълнението на ремонтни дейности по сградата, с цел отваряне и пускане в експлоатация театралната зала с прилежащите към нея помещения.
Раздел VI: Допълнителна информация
13/03/2019 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   894531
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
15/03/2019 (дд/мм/гггг)
16:30
25/03/2019 (дд/мм/гггг)
16:30
IV.2.7
19/03/2019 (дд/мм/гггг)
11:00
26/03/2019 (дд/мм/гггг)
11:00При изготвянето на офертите си участниците следва да се съобразят с позициите и количествата на предвидените за изпълнение дейности, както са посочени в приложената количествена сметка към документацията.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва