Деловодна информация
5397
ДАЕУ-3448 07/03/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
07/03/2019 (дд/мм/гггг)
05397-2019-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

ДАЕУ-3448 07/03/2019 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Държавна агенция Електронно управление 177098809
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София BG411 1000 България
Мартина Митрева, старши експерт в дирекция Обществени поръчки +359 29492080
mmitreva@e-gov.bg +359 29492433

Интернет адрес/и

http://e-gov.bg/

https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
ДАЕУ-2414 19/02/2019 (дд/мм/гггг)
05397-2019-0005

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1,т. 1 от ЗОП, жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.


07/03/2019 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Кирил Бойков Дойчинов Главен секретар на ДАЕУ, възложител на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

да
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Държавна агенция Електронно управление 177098809
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София BG411 1000 България
Мартина Митрева, старши експерт в дирекция Обществени поръчки +359 29492080
mmitreva@e-gov.bg +359 29492433

Интернет адрес/и

http://e-gov.bg/

https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Държавен хибриден частен облак (ДХЧО) и защитен интернет възел за публични услуги на електронното управление“
48820000      
Доставки

По време на изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Държавен хибриден частен облак (ДХЧО) и защитен интернет възел за публични услуги на електронното управление“ следва да бъдат изпълнени следните дейности и поддейности: Дейност 1 – Проектиране; Дейност 2 - Изграждане на ДХЧО; Поддейност 2.1. – Изграждане на Защитен интернет възел (ЗИВ); Поддейност 2.2. – Изграждане/надграждане на центрове за данни (ЦД), център за възстановяване и център за наблюдение и управление; Поддейност 2.3 Внедряване на облачни услуги; Поддейност 2.4 – Изграждане/надграждане на Преносната среда; Дейност 3 – Пускане в експлоатация; Поддейност 3.1. Проверка и тестване на изградената облачна инфраструктура; Поддейност 3.2. – Опитна експлоатация; Поддейност 3.3. – Пилотна миграция към ДХЧО; Дейност 4 – Обучение.
Раздел VI: Допълнителна информация
07/03/2019 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2019 - 895645 (година и номер на документа)
2019/S 038-086962 (напр. 2015/S 123-123456)   895645
19/02/2019 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
Раздел III.2.3.) "Технически и професионални възможности", т. 2

Определяне на понятието "сходни дейности": Под "сходни с предмета на настоящата поръчка" следва да се разбират следните дейности: доставка и въвеждане в експлоатация на комуникационно и сървърно оборудване, доставка на софтуерни продукти за виртуализация или облачни услуги,изграждане на центрове за данни, поддръжка на комуникационно и сървърно оборудване и дейности по системна интеграция (кумулативно).

Определяне на понятието "сходни дейности": „Под „сходни с предмета на настоящата поръчка“ следва да се разбират следните дейности: доставка и въвеждане в експлоатация на комуникационно и сървърно оборудване, доставка на софтуерни продукти за виртуализация и облачни услуги, проектиране на центрове за данни, изграждане на центрове за данни, проектиране на облачни услуги, изграждане на облачни услуги, поддръжка на комуникационно и сървърно оборудване и дейности по системна интеграция (кумулативно)“.В„Документация за участие“ на стр.16, определението за„сходни дейности“придобива следната редакция„Под „сходни с предмета на настоящата поръчка“следва да се разбират следните дейности:доставка и въвеждане в експлоатация на комуникационно и сървърно оборудване, доставка на софтуерни продукти за виртуализация и облачни услуги, проектиране на центрове за данни, изграждане на центрове за данни, проектиране на облачни услуги, изграждане на облачни услуги,поддръжка на комуникационно и сървърно оборудване и дейности по системна интеграция (кумулативно)“. В Технич.спецификация (извадка),Раздел IV.Други изисквания,т.5, изискванията към всички експерти (без ръководител на екип) за образование с придобита мин.образов.квалификац.степен(ОКС) придобиват следната редакция:висше образование с мин. ОКС бакалавър или по-висока в областите„Технически науки“ или „Природни науки,математика и информатика“ или еквивалентна ОКС придобита в чужбина.Останалите изисквания към всеки от екипа остават непроменени.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва