Деловодна информация
01158ГУ на Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура
05-11-8 05/03/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
05/03/2019 (дд/мм/гггг)
01158-2017-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Обявление за изменение или допълнителна информация

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 130316140
бул. Шипченски проход № 69
София BG411 1574 България
Златко Кузманов - ръководител проект Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища (RPSSP) +359 28079999
z.kuzmanov@bgports.bg +359 08079966 / +359 52632832

Интернет адрес/и

www.bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/200

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища“
32323500      JA01, JA02, JA03, JA04, JA05, JA12, JA19, JA20
Доставки

Изготвяне на технически проекти, изграждане и поддръжка на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища, в това число системи за видео-наблюдение, периметрова охрана, автоматизирано разпознаване на регистрационни номера, интеграционна платформа, комуникационна инфраструктура и контролни центрове. Системите ще се реализират на териториите на Пристанищен терминал „Бургас-Изток-1“, Пристанищен терминал „Варна-Изток“ и Пристанищен терминал „Варна-Запад“, зонирани съгласно Приложение 2 към техническата спецификация.
Раздел VI: Допълнителна информация
05/03/2019 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2018 - 828620 (година и номер на документа)
2018/S 026-057535 (напр. 2015/S 123-123456)   828620
06/02/2018 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
V.2.3
Пощенски адрес

район Изгрев, Бизнес център Литекс Тауър, ул. Лъчезар Станчев № 3

район Витоша, в.з. Малинова долина, ул. Панорама София № 6, Бизнес Център Ричхил, бл. Б, ет. 2
V.2.3
Пощенски код

1756

1766В р. V.2.3) от Обявление за възложена поръчка - комунални услуги, публикувано в РОП под № 828620 на 07.02.2018 г. е посочен адреса на изпълнителя, актуален към момента на сключване на договора. В хода на изпълнение на Договор № ДЕП-4/31.01.2018 г. възложителят е уведомен от изпълнителя за вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, в съответствие с посоченото в р. VII.1.2) от настоящото Обявление.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва