Деловодна информация
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
14.12.2018 13:06 ч. :  00447 служебно вписване
затвори
 История 00210
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
14.12.2018 13:06 ч. :  служебно вписване
затвори
 История Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ//
92-01-171 14/12/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
14/12/2018 (дд/мм/гггг)
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
14.12.2018 13:06 ч. :  служебно вписване
затвори
 История 00210-2017-0013
 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Обявление за изменение или допълнителна информация

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Агенция по вписванията 131282355
район Слатина, ул. Елисавета Багряна 20
София BG411 1111 България
Антония Георгиева, главен юрисконсулт в отдел ПОД, дирекция ПОЧРД +359 29486172
a.georgieva@registryagency.bg +359 29486194

Интернет адрес/и

http://www.registryagency.bg/bg/

https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/dostavka-i-montazh-na-ofis-obzavezhdane-i-mebeli-z/

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Агенция по вписванията
39100000      
Доставки

Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Агенция по вписванията
Раздел VI: Допълнителна информация
14/12/2018 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2018 - 550070 (година и номер на документа)
2018/S 241-550070 (напр. 2015/S 123-123456)   883033
11/12/2018 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
II.1.1

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка НР (Ейч Пи) за нуждите на Агенция по вписванията

Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Агенция по вписванията
II.1.4

Доставка и омнтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Агенция по вписванията

Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Агенция по вписваниятаВъзлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва