Деловодна информация
657
РД08-5180 26/11/2018 (дд/мм/гггг)
не
00657-2018-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

РД08-5180 26/11/2018 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
В и К ООД 817040128
бул.Трети март № 6
Габрово BG322 5300 България
Димитър Ливоров - икономист обществени поръчки +359 66800500
office@vik-gabrovo.com +359 66801178

Интернет адрес/и

www.vik-gabrovo.com

http://op.vik-gabrovo.com/vsichki-obshtestveni-porachki/137-


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
РД08-5016 13/11/2018 (дд/мм/гггг)
00657-2018-0005

ІIІ: Правно основание:
Чл. 179, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки, жалба може да се подава в 10 дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация


28/11/2018 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

инж. Владимир Георгиев Василев управител

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

В и К ООД 817040128
бул. Трети март № 6
Габрово BG322 5300 България
Димитър Ливоров - икономист обществени поръчки +359 66800500
office@vik-gabrovo.com +359 66801178

Интернет адрес/и

www.vik-gabrovo.com

http://op.vik-gabrovo.com/vsichki-obshtestveni-porachki/137-

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на тръби за изграждане на външни канализационни системи, водопроводи за питейно-битови нужди и фитинги за тях за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово
44163000      
Доставки

Доставка на тръби за изграждане на външни канализационни системи, водопроводи за питейно-битови нужди и фитинги за тях, съгласно техническите спецификации по периодични заявки на възложителя.
Раздел VI: Допълнителна информация
28/11/2018 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   879878
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
III.1.3
В точка 3 от Раздел III.1.3, изразът "9001-2008"

"9001-2008"

"9001-2015"Възложителят е внесъл корекции в документацията за участие и в образците към нея както следва:
1. В приложение № 1 - Техническа спецификация и образец № 5 - Ценово приложение е настъпила промяна във форматирането на файловете при пренасянето им от един носител на друг при първоначалното им публикуване в профила на купувача. По тази причина тези файлове са коригирани и публикувани в профила с правилно форматиране.
2. Остранени са технически грешки и смислови несъответствия в документацията за участие, а именно:
- В срока на доставка на стр. 4, т. 13;
- В критериите за подбор е изместен текст от т. 2.4 в т. 2.3;
- В указанията за попълване на образците на стр. 19-20 са внесени корекции, включително предвид обстоятелството, че предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва