Деловодна информация
04882
АСД-15-11 16/11/2018 (дд/мм/гггг)
не
04882-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

РД-18-53 16/11/2018 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Многопрофилна болница за активно лечение Девин ЕАД 200591288
ул. Явор3
гр.Девин BG424 4800 България
Детелина Димитрова +359 879905713
mbal.devin@abv.bg +359 30158110

Интернет адрес/и

www.mbal-devin.com

http://1.mbal-devin.com/profil/


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
РД-18-49 25/10/2018 (дд/мм/гггг)
04882-2018-0002

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 12, т. ___ във вр. с чл. 177 от ЗОП

1

IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 196, АЛ.1, Т.1 ВР. ЧЛ. 197, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗОП, ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА В 10 ДНЕВЕН СРОК, СЧИТАНО ОТ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА ПО ЧЛ.100, АЛ.3 ОТ ЗОП


16/11/2018 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Радка Минчева Грозданова изп.директор

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Многопрофилна болница за активно лечение ДЕВИН ЕАД 200591288
ул. Явор3
гр.Девин BG424 4800 България
Детелина Димитрова +359 879905713
mbal.devin@abv.bg +359 30158110

Интернет адрес/и

www.mbal-devin.com

http://1.mbal-devin.com/profil/

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА) ТИП В, 4Х4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ДЕВИН ЕАД
34114121      
Доставки

оставка на един брой оборудвано медицинско превозно средство (линейка) тип в, 4х4 за нуждите на МБАЛ ДЕВИН ЕАД, нова, неупотребявана, произведена не по-рано от 1 година преди датата на доставката, Евро 6, категория М1, отговаряща на Европейските изисквания за типово одобрение. Медицинското превозно средство следва да отговаря на изискванията на стандарт ЕN 1789:2007+А2:2014 или еквивалент. Предлагания автомобил трябва да отговаря на Директива 2007/46/ЕО и да притежава ЕО одобрение на типа за комплектоване/напълно комплектовани превозни средства, произвеждани в неограничени серии. В случаите, когато задвижването 4х4 не е изпълнено от производителя на базовия автомобил, линейката като крайно изделие трябва да отговаря и на изискванията за индивидуално одобряване на нови превозни средства, посочени в Наредба № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
Срокът за изпълнение на доставката е не повече от 240 календарни дни.
Раздел VI: Допълнителна информация
16/11/2018 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   875251
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
Срок за получаване на офертите или на заявление за участие
15/11/2018 (дд/мм/гггг)
16:00
28/11/2018 (дд/мм/гггг)
16:00
IV.2.7
Условия за отваряне на офертите
16/11/2018 (дд/мм/гггг)
13:30
29/11/2018 (дд/мм/гггг)
13:30Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва