Деловодна информация
00579
ОП-15(3) 31/10/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
31/10/2018 (дд/мм/гггг)
00579-2018-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

ОП-15(3) 31/10/2018 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Община Струмяни 000024713
с.Струмяни, пл. 7 ми Април № 1
с.Струмяни BG413 2825 България
Василка Панкова +359 7434-3108
strumyani_oba@yahoo.com +359 7434-3105

Интернет адрес/и

www.strumyani.org

http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
875228 25/10/2018 (дд/мм/гггг)
875231
00579-2018-0007

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 7, т. ___ от ЗОП

1

IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 жалба може да се подава в 10 - дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 срещу решението за одобряване на обявлението за изменение и допълнителна информация.


31/10/2018 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Петя Василева Тасева Вр.и.д. Кмет на община Струмяни, съгласно заповед № З-28ЗА/30.10.2018

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Община Струмяни 000024713
с.Струмяни, пл. 7 - ми Април №1
с.Струмяни BG413 2825 България
Василка Панкова +359 7434-3108
strumyani_oba@yahoo.com +359 7434-3105

Интернет адрес/и

www.strumyani.org

http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска на територията на с. Микрево, община Струмяни, чрез иновативни методи за управление на водите (геоклетки)“
45240000      
Строителство

Кратко описание обособена позиция 1:
Настоящата обособена позиция включва изпълнението на Фаза 1, етап 1- 345 м. В рамките на обособена позиция следва да се изпълни почистване на отделни обособени места по коритото от едри наноси, да се изпълни подходящо преоткосиране и да се извърши укрепване на откосите с геотекстил. Участъкът е с начало т. 1 и край при т. 19 от инвестиционния проект.
Кратко описание обособена позиция 2:
Настоящата обособена позиция включва изпълнението на Фаза 1, етап 2- 290 м. В рамките на обособена позиция следва да се изпълни почистване на отделни обособени места по коритото от едри наноси, да се изпълни подходящо преоткосиране и да се извърши укрепване на откосите с геотекстил. Участъкът е с начало т. 19 и край при т. 32 от инвестиционния проект.
Раздел VI: Допълнителна информация
31/10/2018 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2018 - 875231 (година и номер на документа)
2018/S 209-476398 (напр. 2015/S 123-123456)   875231
25/10/2018 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
06/12/2018 (дд/мм/гггг)
17:00
14/12/2018 (дд/мм/гггг)
17:00
IV.2.7
07/12/2018 (дд/мм/гггг)
11:30
17/12/2018 (дд/мм/гггг)
11:30
II.2.4
1

Настоящата обществена поръчка предвижда необходимост от изпълнение на строителство, повишаване на хидравличната проводимост на река Цапаревска на територията на с. Микрево, община Струмяни, чрез иновативни методи за управление на водите (геоклетки): фаза 1 L-635 л.м. и фаза 2: етап I-291 л.м. с начало т.32 и край – съществуващ мост при т. 47 и етап II-286 л.м. с начало от т.47 и край – връзката с река Струма.

Кратко описание обособена позиция 1:
Настоящата обособена позиция включва изпълнението на Фаза 1, етап 1- 345 м. В рамките на обособена позиция следва да се изпълни почистване на отделни обособени места по коритото от едри наноси, да се изпълни подходящо преоткосиране и да се извърши укрепване на откосите с геотекстил. Участъкът е с начало т. 1 и край при т. 19 от инвестиционния проект.
II.2.4
2

Настоящата обществена поръчка предвижда необходимост от изпълнение на строителство, повишаване на хидравличната проводимост на река Цапаревска на територията на с. Микрево, община Струмяни, чрез иновативни методи за управление на водите (геоклетки): фаза 1 L-635 л.м. и фаза 2: етап I-291 л.м. с начало т.32 и край – съществуващ мост при т. 47 и етап II-286 л.м. с начало от т.47 и край – връзката с река Струма.

Кратко описание обособена позиция 2:
Настоящата обособена позиция включва изпълнението на Фаза 1, етап 2- 290 м. В рамките на обособена позиция следва да се изпълни почистване на отделни обособени места по коритото от едри наноси, да се изпълни подходящо преоткосиране и да се извърши укрепване на откосите с геотекстил. Участъкът е с начало т. 19 и край при т. 32 от инвестиционния проект.
II.1.4

Настоящата обществена поръчка предвижда необходимост от изпълнение на строителство, повишаване на хидравличната проводимост на река Цапаревска на територията на с. Микрево, община Струмяни, чрез иновативни методи за управление на водите (геоклетки): фаза 1 L-635 л.м. и фаза 2: етап I-291 л.м. с начало т.32 и край – съществуващ мост при т. 47 и етап II-286 л.м. с начало от т.47 и край – връзката с река Струма.

Кратко описание обособена позиция 1:
Настоящата обособена позиция включва изпълнението на Фаза 1, етап 1- 345 м. В рамките на обособена позиция следва да се изпълни почистване на отделни обособени места по коритото от едри наноси, да се изпълни подходящо преоткосиране и да се извърши укрепване на откосите с геотекстил. Участъкът е с начало т. 1 и край при т. 19 от инвестиционния проект.
Кратко описание обособена позиция 2:
Настоящата обособена позиция включва изпълнението на Фаза 1, етап 2- 290 м. В рамките на обособена позиция следва да се изпълни почистване на отделни обособени места по коритото от едри наноси, да се изпълни подходящо преоткосиране и да се извърши укрепване на откосите с геотекстил. Участъкът е с начало т. 19 и край при т. 32 от инвестиционния проект.В Решението за откриване на процедура раздел IV.3 да се чете, както следва:
Кратко описание обособена позиция 1:
Настоящата обособена позиция включва изпълнението на Фаза 1, етап 1- 345 м. В рамките на обособена позиция следва да се изпълни почистване на отделни обособени места по коритото от едри наноси, да се изпълни подходящо преоткосиране и да се извърши укрепване на откосите с геотекстил. Участъкът е с начало т. 1 и край при т. 19 от инвестиционния проект.
Кратко описание обособена позиция 2:
Настоящата обособена позиция включва изпълнението на Фаза 1, етап 2- 290 м. В рамките на обособена позиция следва да се изпълни почистване на отделни обособени места по коритото от едри наноси, да се изпълни подходящо преоткосиране и да се извърши укрепване на откосите с геотекстил. Участъкът е с начало т. 19 и край при т. 32 от инвестиционния проект.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва