Деловодна информация
00826
Д-851 18/05/2018 (дд/мм/гггг)
не
00826-2018-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

Д-138 18/05/2018 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Св.Наум ЕАД 831605813
ул.Доктор Любен Русев №1
София BG411 1113 България
Станислава Бачева +359 029702101
svnaum.obshtestveni_porachki@abv.bg +359 028709309

Интернет адрес/и

http://www.svnaum.com

http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
Д-133 14/05/2018 (дд/мм/гггг)
00826-2018-0005

ІIІ: Правно основание:
Чл. 179, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - 10 - дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.


18/05/2018 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

акад.проф.д-р Иван Господинов Миланов Изпълнителен директор

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Св.Наум ЕАД 831605813
ул.Доктор Любен Русев №1
София BG411 1113 България
Станислава Бачева +359 029702101
svnaum.obshtestveni_porachki@abv.bg +359 028709309

Интернет адрес/и

www.svnaum.com

http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП "Св.Наум" ЕАД, гр.София
33600000      
Доставки

Предмет на обществената поръчка е доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП "Св.Наум" ЕАД, гр. София, в рамките на настоящата поръчка се съдържат 102 обособени позиции, съгласно техническата спецификация от документацията на обществената поръчка.
Раздел VI: Допълнителна информация
18/05/2018 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   846603
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
II.1.4

Предмет на обществената поръчка е доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП Св.Наум ЕАД, гр.София, съгласно утвърдена техническа спецификация.
В рамките на настоящата обществена поръчка се съдържат четири обособени позиции, както следва:
I обособена позиция - Препарати за дезинфекция;
II обособена позиция - Почистващи препарати;
III обособена позиция - Помощни средства;
IV обособена позиция - Други;

Предмет на обществената поръчка е доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП "Св.Наум" ЕАД, гр. София, в рамките на настоящата поръчка се съдържат 102 обособени позиции, съгласно техническата спецификация.Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва