Деловодна информация
01155
384 23/04/2018 (дд/мм/гггг)
не
01155-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

39 23/04/2018 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Водоснабдяване и канализация ООД 826043803
ул. Боровец №1
Исперих BG324 7400 България
Веселин Джукелов +359 8431-2053
vikisperih@abv.bg +359 8431

Интернет адрес/и

http://vikisperih.com/

http://vikisperih.com/profil-na-kupuvacha/


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
35 17/04/2018 (дд/мм/гггг)
01155-2018-0002

ІIІ: Правно основание:
Чл. 179, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша №18
София 1000 България
pcadmin@cpc.bg +359 29884070
https://www.cpc.bg/ +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби са съгласно чл.197 от ЗОП.


23/04/2018 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

инж. Айдън Ахмед Мехмед Управител

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Водоснабдяване и канализация ООД 826043803
ул. Боровец №1
Исперих BG324 7400 България
Веселин Джукелов +359 8431-2053
vikisperih@abv.bg +359 8431-2053

Интернет адрес/и

http://vikisperih.com/

http://vikisperih.com/profil-na-kupuvacha/

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на "ВиК" ООД гр. Исперих"
09310000      
Доставки

Поръчката предвижда доставка и покупка на нетна и активна електрическа енергия средно и ниско напрежение и осъществяване на задълженията на координатор на балансираща група. Изпълнителят извършва доставка за период от 12 месеца на 4951 MWh прогнозна нетна активна електрическа енергия и координиране в балансираща група за обектите на "ВиК" ООД гр. Исперих. Администрирането на графиците и обмена на информация с ЕСО е задължение и отговорност на Изпълнителя. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група и санкции за излишък или недостиг на не балансите. Поради спецификата на работа на Възложителя, предложената от участника цена за нетно количество електроенергия следва да е ЕДИННА. При доставката следва да се осигури непрекъснатост на електроснабдяването и да се доставя ел. енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото от Закона за енергетиката.
Раздел VI: Допълнителна информация
23/04/2018 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   842621
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
10/05/2018 (дд/мм/гггг)
16:00
11/05/2018 (дд/мм/гггг)
16:00Към датата на публикуване на настоящото обявление, Възложителят прилага коригирана документация за участие /коригирани Образец №2 и Проект на договор/.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва