Деловодна информация
01073
12-01-8 29/03/2018 (дд/мм/гггг)
не
01073-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

РД-09-97 29/03/2018 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Община Мъглиж 000817867
пл.Трети март №32
гр.Мъглиж BG344 6180 България
З. Светославова +359 43213301
ob_maglizh@mail.bg +359 43212255

Интернет адрес/и

http://www.maglizh.com/.

http://maglizh.bg/page/obshtestvena_porachka_za_stroitelstvo_chrez_protcedura_publichno_sastezanie_po_zop_s_predmet_izbor_n-1236-1.html.


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
РД-09-75 12/03/2018 (дд/мм/гггг)
01073-2018-0001

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 7, т. ___ във вр. с чл. 177 от ЗОП

2

IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Жалба срещу решението може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл.198 от ЗОП, в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие и до кмета на община Мъглиж.


29/03/2018 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Господин Антонов Господинов кмет на община Мъглиж

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

община Мъглиж 000817867
пл.Трети март №32
гр.Мъглиж BG344 6180 България
З. Светославова +359 43213301
ob_maglizh@mail.bg +359 43212255

Интернет адрес/и

http://www.maglizh.com/

http://maglizh.bg/page/obshtestvena_porachka_za_stroitelstvo_chrez_protcedura_publichno_sastezanie_po_zop_s_predmet_izbor_n-1236-1.html

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект:„Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в Община Мъглиж път SZR 1081 /І-5/ Тулово-Мъглиж-Селце (от км 1+320,05 до км 3+117,18)
45233123      
Строителство

В предмета на поръчката се включва изпълнение на обект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в Община Мъглиж път SZR 1081 /І-5/ Тулово-Мъглиж-Селце (от км 1+ 320,05 до км 3+ 117,18)“, за което е изработен проект.
Проектът е достъпен в профила на купувача и участниците следва да изпълнят предмета на поръчката съобразно предвиденото в него.
Видовете и количества СМР за изпълнение на строителните дейности, са описани в приложената количествена сметка.
Приложената към техническата спецификация Количествена сметка представлява подробна разбивка на видовете строително-монтажни работи по пера, въз основа на която участниците в процедурата следва да подготвят своите предложения.
Раздел VI: Допълнителна информация
29/03/2018 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   834493
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
10/04/2018 (дд/мм/гггг)
17:00
18/04/2018 (дд/мм/гггг)
17:00
IV.2.7
IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
11/04/2018 (дд/мм/гггг)
11:00
19/04/2018 (дд/мм/гггг)
11:00Възложителят удължава сроковете за получаване на оферти, тъй като е поискано своевременно разяснение по условията на процедурата, но с отговора на възложителя по разяснението е представена нова количествена сметка, която следва да бъде остойностена от участниците и да бъде представена към ценовото им предложение. Т.е. с аргумент от чл.100, ал.9 от ЗОП разяснението налага съществена промяна в изготвяните от участниците оферти - попълване и остойностяване на новия предоставен от възложителя образец на КС.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва