Деловодна информация
00220
ПО-01-10 26/02/2018 (дд/мм/гггг)
не
00220-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

ПО-01-10 26/02/2018 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Водоснабдяване и канализация ЕООД Благоевград 811047831
гр.Благоевград, ул.Антон Чехов № 3
Благоевград BG413 2700 България
инж.Величка Димкова, Светлана Христова +359 73519916
vik_bl@avala.bg +359 73884178

Интернет адрес/и

http://vikblg.com

http://vikblg.com/?page_id=11


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
ОП-01-10 19/02/2018 (дд/мм/гггг)
00220-2018-0001

ІIІ: Правно основание:
Чл. 179, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалби се определят съгласно чл.197 от ЗОП.


26/02/2018 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

инж.Росица Николова Димитрова Управител

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Водоснабдяване и канализация ЕООД Благоевград 811047831
гр.Благоевград, ул.Антон Чехов № 3
Благоевград BG413 2700 България
инж.Величка Димкова, Светлана Христова +359 73519916
vik_bl@avala.bg +359 73884178

Интернет адрес/и

http://vikblg.com

http://vikblg.com/?page_id=11

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на тръби и фитинги за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД - Благоевград" по обособени позиции
44162000      
Доставки

Предметът на поръчката е доставка по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП.
Доставките по всяка една от обособените позиции ще се извършват по периодични заявки от страна на Възложителя, при възникнали потребности, като в заявката ще се упоменава конкретния вид изделие и точното му количество, което следва да бъде доставено.
„Доставка на тръби и фитинги за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД - Благоевград" по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на тръби висока плътност от РЕ100 за питейно-битово водоснабдяване:
Обособена позиция 2: Доставка на тръби висока плътност от РЕ100RC за питейно-битово водоснабдяване – за алтернативно полагане без пясъчно легло:
Обособена позиция 3: Доставка на фитинги за тръби за питейно-битово водоснабдяване от РЕ100
Обособена позиция 4: Доставка на гофрирани тръби и фасонни части от РЕHD за канализация с интегрирана (вградена) муфа и гладки PVC тръби и фасонни части за канализация
Раздел VI: Допълнителна информация
26/02/2018 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   830603
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
II.2.7
13/03/2018 (дд/мм/гггг)
17:00
21/03/2018 (дд/мм/гггг)
17:00
IV.2.7
14/03/2018 (дд/мм/гггг)
11:00
22/03/2018 (дд/мм/гггг)
11:00Към датата на публикуване на настоящето обявление, Възложителят прилага коригирана документация за участие, както и коригирани КСС, с посочени прогнозни количества

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва