Деловодна информация
02711ТП при СИДП ДП Шумен
49 15/01/2018 (дд/мм/гггг)
не
02711-2018-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

43 15/01/2018 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
ТП Държавно ловно стопанство Шерба при СИДП ДП Шумен 2016174120080
офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8
с.Старо Оряхово BG331 9110 България
инж.Слави Златинов- заместник директор при ТП ДЛС Шерба +359 5141-2358
dls.sherba@dpshumen.bg +359 5141-2358

Интернет адрес/и

www.sidp.bg

https://wp.me/p82oGs-cY7


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
32 09/01/2018 (дд/мм/гггг)
02711-2018-0004

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 7, т. ___ във вр. с чл. 177 от ЗОП

1

IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

Настоящото решение се издава на основание чл.100, ал.7, т.1 във вр с чл.177 от ЗОП, по повод постъпили запитвания от евентуални кандидати за участие в процедурата.

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП в десетдневен срок пред Комисия за защита на конкуренцията


15/01/2018 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

инж.Радослав Бойчев Радев зам.директор, оправомощен със заповед №391/28.11.2017г. на директора на ТП ДЛС Шерба

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

ТП Държавно ловно стопанство Шерба при СИДП ДП Шумен 2016174120080
офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8
с.Старо Оряхово BG331 9110 България
инж.Слави Златинов- заместник директор при ТП ДЛС Шерба +359 5141-2358
dls.sherba@dpshumen.bg +359 5141-2358

Интернет адрес/и

www.sidp.bg

https://wp.me/p82oGs-cY7

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка осъществена чрез покупка на автомобилни гуми , необходими за служебните автомобили на ТП ДЛС Шерба за 2018 година, определени прогнозно по вид и количество , съгласно техническа спецификация
34351100      
Доставки

Доставка осъществена чрез покупка на автомобилни гуми , необходими за служебните автомобили на ТП ДЛС Шерба за 2018 година, определени прогнозно по вид и количество , съгласно техническа спецификация“
Доставките по видове гуми и необходимите количества ще се изпълняват по поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката и до размера на прогнозния финансовия ресурс, който може да осигури за изпълнение на поръчката. Възложителят не се ангажила с усвояване на посочените видове и количества гуми, съответно прогнозен ресурс- същите са прогнозни и зависят изцяло от нуждите му.
Прогнозните количества са определени в техническа спецификация утвърдена от Възложителя, както следва: тойота- 20 бр; щаер- 8 бр; Лада „Нива“- 8 бр; Мултиван- 8 бр; Лексус- 4 бр.
Общата прогнозна стойност на поръчката е 12000 (дванадесет хиляди) лева без включен ДДС. За посочената сума се сключва договор, но Възложителят не се ангажира с усвояване в пълен обем.
Раздел VI: Допълнителна информация
15/01/2018 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   823387
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
30/01/2018 (дд/мм/гггг)
17:00
08/02/2018 (дд/мм/гггг)
17:00
IV.2.7
Условия за отваряне на офертите
31/01/2018 (дд/мм/гггг)
11:00
09/02/2018 (дд/мм/гггг)
11:00С одобряване на настоящото обявление за изменение и с решението , с което обявлението е изменено се прави изменение на документацията за участие и техническата спецификация съдържаща се в нея. На основние чл.32, ал.1, т.2 от ЗОП се предоставя неограничен, пъбен , безплатен и пряк достъп до документацията за участие с датата на публикуване на настоящото решение в РОП на следния електронен адрес:https://wp.me/p82oGs-cY7

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва