Деловодна информация
01158Държавно предприятие ""Пристанищна инфраструктура"
05-11-20-1 29/12/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
29/12/2017 (дд/мм/гггг)
01158-2017-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

РД-10-16-1 29/12/2017 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 130316140
бул. Шипченски проход № 69
София BG411 1574 България
Венцислав Кръстев - експерт в дирекция СРПУЕ +359 28079999
office@bgports.bg +359 28079966

Интернет адрес/и

http://www.bgports.bg

http://www.bgports.bg/bg/zop/215


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
РД-10-16 13/12/2017 (дд/мм/гггг)
01158-2017-0015

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 197, ал. 1, т.1 във връзка с ал. 3 ЗОП


29/12/2017 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Ангел Борисов Забуртов генерален директор

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 130316140
бул. Шипченски проход № 69
София BG411 1574 България
Венцислав Кръстев - експерт в дирекция СРПУЕ +359 28079999
office@bgports.bg +359 28079966

Интернет адрес/и

http://www.bgports.bg

http://www.bgports.bg/bg/zop/215

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ - РЕЗУЛТАТ ОТ КОРАБОПЛАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ В ПРИСТАНИЩА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ВАРНА И БУРГАС” ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
90000000      
Услуги

Предмет на настоящата поръчка е предоставянето на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност в пристанища за обществен транспорт с национално значение Варна и Бургас по четири обособени позиции. Целта на поръчката е в съответствие с действащата нормативна уредба да се избере/рат изпълнител/и на услугите и да се сключи/чат договор/и за приемане и обработване на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност по анекси I, IV и V от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (МАРПОЛ 73/78) в двете най-големи български морски пристанища.
Раздел VI: Допълнителна информация
29/12/2017 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2017 - 504439 (година и номер на документа)
2017/S 242-504439 (напр. 2015/S 123-123456)   819793
13/12/2017 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
II.1.5
Прогнозна обща стойност

1473230

2019750
II.2.6
1
Прогнозна стойност

768630

1021800
II.2.6
2
Прогнозна стойност

230800

442500
II.2.6
3
Прогнозна стойност

192160

255450
II.2.6
4
Прогнозна стойност

281640

300000
VI.3
Допълнителна информация

Максималната прогнозна стойност за приемане и обработване на 1 куб. м отпадък по обособ. позиция № 1 е 97,79 лв. без ДДС, по обособ. позиция № 2 - 156,47 лв. без ДДС, по обособ. позиция № 3 - 97,79 лв. без ДДС и по обособ. позиция № 4 - 281,64 лв. без ДДС.

Максималната прогнозна стойност за приемане и обработване на 1 куб. м отпадък по обособена позиция № 1 е 130 лв. без ДДС, по обособена позиция № 2 - 300 лв. без ДДС, по обособена позиция № 3 - 130 лв. без ДДС и по обособена позиция № 4 - 300 лв. без ДДС.
IV.2.2
Срок за получаване на оферти
24/01/2018 (дд/мм/гггг)
17:30
12/02/2018 (дд/мм/гггг)
17:30
IV.2.7
Условия за отваряне на офертите - дата и час
25/01/2018 (дд/мм/гггг)
14:00
13/02/2018 (дд/мм/гггг)
14:00В раздел "Прогнозна стойност на обществената поръчка", на стр. 4 и 5 от Част І. Указания за подготовка на офертите от документацията за поръчката, общата прогнозна стойност на поръчката, прогнозните стойности на четирите обособени позиции, както и максималната прогнозна стойност за приемане и обработване на 1 куб. м отпадък по всяка обособена позиция се изменят, съгласно посоченото по-горе.
В уточненията под линия в образците на ценови предложения (Приложения от 3.1. до 3.4 включително) от документацията за поръчката, максималната прогнозна стойност за приемане и обработване на 1 куб. м отпадък по всяка обособена позиция се изменят, съгласно посоченото по-горе.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва