Деловодна информация
00826
Д-2189 07/11/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
07/11/2017 (дд/мм/гггг)
00826-2017-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

Д-247 07/11/2017 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД 831605813
ул. Доктор Любен Русев № 1
София BG411 1113 България
Мариана Балабанова +359 029702283
svnaum.obshtestveni-porachki@abv.bg +359 028709309

Интернет адрес/и

http://www.svnaum.com/bg/

http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
Д-184 14/08/2017 (дд/мм/гггг)
00826-2017-0008

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 11 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

На 12.09.2017г. в МБАЛНП "Св. Наум" ЕАД е постъпила жалба срещу решение №Д-184/14.08.2017г. на възложителя за откриване на обществената поръчка.С жалбата е направено искане за налагане на временна мярка "спиране".На основание чл. 203,ал. 3 от ЗОП,когато с жалбата е поискана временна мярка "спиране",процедурата за възлагане на обществената поръчка спира до влизане в сила на 1.определението,с което се отхвърля искането за временна мярка или 2.решението по жалбата,ако е наложена временната мярка.На 12.09.2017г. възложителят е предприел следните действия:изготвил е и е изпратил за публикуване информация при производство по обжалване,публикувал е на профила на купувача съобщение,че поръчката е със статус "спряна" и е преустановил всякакви действия по провеждане на поръчката.Към датата на спиране на процедурата, определеният от възложителя срок за подаване на оферти не е бил изтекъл към момента на спиране на процедурата.Съгласно чл.54,ал.3 от АПК при спиране на производството сроковете спират да текат.С Определение № 1171/12.10.2017г. по преписка на №КЗК-858/2017г. на Комисия за защита на конкуренцията, се оставя без уважение искането за налагане на временна мярка "спиране" на процедурата за възлагане на обществената поръчка,открита с Решение №Д-184/14.08.2017г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП "Св. Наум" ЕАД, изменено с Решение № Д-192/29.08.2017г. Определението на КЗК не е обжалвано в законоустановения срок пред Върховния административен съд.Съгласно чл.55 от АПК производството се възобновява служебно или по искане на една от страните, след като отпаднат основанията за спирането му,а произвоството започва от онова действие,при което е било спряно.Към настоящия момент е настъпила предпоставка по чл.203,ал.3,т. 1 от ЗОП за служебно възобновяване на производството и е изтекъл срокът за получаване на оферти,определен от възложителя с Решение № Д-184/14.08.2017г.Възложителят е задължен да издаде акт за удължаване на срока за подаване на оферти на основание чл.100,ал.11 от ЗОП, за да изпълни императивната разпоредба на чл. 28, ал. 5 от ППЗОП и за да не допусне реално съкращаване на срока за подаване на оферти с времето от спиране на процедурата до крайния срок за получаване на оферти,определен от възложителя с Решение № Д-184/14.08.2017г.

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Тъй като в настоящия случай срокът по чл. 100, ал. 3 от ЗОП е изтекъл, 10-дневният срок за обжалване на решението започва да тече от публикуването му в регистъра на обществените поръчки.


07/11/2017 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов Изпълнителен директор

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД 831605813
ул. Доктор Любен Русев № 1
София BG411 1113 България
Мариана Балабанова +359 029702283
svnaum.obshtestveni-porachki@abv.bg +359 028709309

Интернет адрес/и

http://www.svnaum.com/bg/

http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов 64 срезов спирален компютърен томограф за нуждите на МБАЛНП "Св. Наум" ЕАД, гр. София
33115100      
Доставки

Предметът на поръчката включва извършване на еднократна доставка, монтаж, настройка, пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в действие и въвеждане в експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи на нов 64 срезов спирален компютърен томограф, обучение на персонала за работа с него, гаранционно обслужване и доставка при необходимост на консумативи; Изготвяне на технологичен проект за разположение на апарата и компонентите му в помещенията и по съответните части; Демонтаж и транспортиране на стария компютърен томограф на МБАЛНП „Св. Наум” до място посочено от Възложителя в рамките на структурата на МБАЛНП "Св.Наум"ЕАД; Изготвяне на проект за лъчезащита на помещението и съгласуването му с Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) и Агенцията по ядрено регулиране (АЯР);Демонтаж на UPS устройството към стария компютърен томограф в МБАЛНП „Св. Наум”; лицензиране от АЯР
Раздел VI: Допълнителна информация
07/11/2017 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2017 - 321617 (година и номер на документа)
2017/S 155-321617 (напр. 2015/S 123-123456)   800497
14/08/2017 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
Срок за получаване на оферти или заявления за участие
25/09/2017 (дд/мм/гггг)
16:30
21/11/2017 (дд/мм/гггг)
16:30
IV.2.6
Минимален срок, през който оферентът е обвързан с офертата
22/01/2018 (дд/мм/гггг)
16:30
21/03/2018 (дд/мм/гггг)
16:30
IV.2.7
Условия за отваряне на офертите
26/09/2017 (дд/мм/гггг)
11:00
22/11/2017 (дд/мм/гггг)
11:00На 12.09.2017г. в МБАЛНП "Св. Наум" ЕАД е постъпила жалба срещу решение №Д-184/14.08.2017г. на възложителя за откриване на обществената поръчка.С жалбата е направено искане за налагане на временна мярка "спиране".На основание чл. 203,ал. 3 от ЗОП,когато с жалбата е поискана временна мярка "спиране",процедурата за възлагане на обществената поръчка спира до влизане в сила на 1.определението,с което се отхвърля искането за временна мярка или 2.решението по жалбата,ако е наложена временната мярка.С Определение № 1171/12.10.2017г. по преписка на №КЗК-858/2017г. на КЗК, се оставя без уважение искането за налагане на временна мярка "спиране" на процедурата.Определението на КЗК не е обжалвано.Възложителят е задължен да издаде акт за удължаване на срока за подаване на оферти за да не допусне реално съкращаване на срока за подаване на оферти с времето от спирането до крайния срок за получаване на оферти,определен от възложителя с Решение № Д-184/14.08.2017г.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва