Деловодна информация
00826
Д-1848 29/08/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
29/08/2017 (дд/мм/гггг)
00826-2017-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

Д-192 29/08/2017 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД 831605813
ул. Доктор Любен Русев № 1
София BG411 1113 България
Мариана Балабанова +359 029702283
svnaum.obshtestveni-porachki@abv.bg +359 028709309

Интернет адрес/и

http://www.svnaum.com/bg/

http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
Д-184 14/08/2017 (дд/мм/гггг)
00826-2017-0008

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

С настоящото решение се одобрява обявление за изменение на документация по обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов 64 срезов спирален компютърен томограф за нуждите на МБАЛНП "Св. Наум" ЕАД, гр. София" по отношение на изискванията към участниците, т.2. Критерии за подбор, подточка 2.3.1.и Раздел ІІІ.1.3 от обявление за поръчка

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.


29/08/2017 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов Изпълнителен директор

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД 831605813
ул. Доктор Любен Русев № 1
София BG411 1113 България
Мариана Балабанова +359 029702283
svnaum.obshtestveni-porachki@abv.bg +359 028709309

Интернет адрес/и

http://www.svnaum.com/bg/

http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов 64 срезов спирален компютърен томограф за нуждите на МБАЛНП "Св. Наум" ЕАД, гр. София
33115100      
Доставки

Предметът на поръчката включва извършване на еднократна доставка, монтаж, настройка, пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в действие и въвеждане в експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи на нов 64 срезов спирален компютърен томограф, обучение на персонала за работа с него, гаранционно обслужване и доставка при необходимост на консумативи; Изготвяне на технологичен проект за разположение на апарата и компонентите му в помещенията и по съответните части; Демонтаж и транспортиране на стария компютърен томограф на МБАЛНП „Св. Наум” до място посочено от Възложителя в рамките на структурата на МБАЛНП "Св.Наум"ЕАД; Изготвяне на проект за лъчезащита на помещението и съгласуването му с Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) и Агенцията по ядрено регулиране (АЯР);Демонтаж на UPS устройството към стария компютърен томограф в МБАЛНП „Св. Наум”; лицензиране от АЯР
Раздел VI: Допълнителна информация
29/08/2017 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2017 - 321617 (година и номер на документа)
2017/S 155-321617 (напр. 2015/S 123-123456)   800497
14/08/2017 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
III.1.3

Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. За идентична дейност ще се счита доставка на 64-срезов компютърен томограф, а за сходна – доставка на компютърен томограф;

Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. За идентична или сходна дейност ще се счита доставка на поне един апарат с източник на йонизиращо лъчение;Изменям следните документи:
Указания за подготовка на офертата, Раздел ІІІ.Изисквания към участниците, т.2 Критерии за подбор на участниците, подточка 2.3.1. вместо: Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. За идентична дейност ще се счита доставка на 64-срезов компютърен томограф, а за сходна – доставка на компютърен томограф, да се чете: Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. За идентична или сходна дейност ще се счита доставка на поне един апарат с източник на йонизиращо лъчение.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва