Деловодна информация
00447
93-00-111/2015 17/07/2017 (дд/мм/гггг)
не
00447-2015-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Обявление за изменение или допълнителна информация

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Агенция по вписванията 131282355
кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна 20
София BG411 1111 България
Антония Георгиева +359 29486-172
a.georgieva@registryagency.bg +359 29486-194

Интернет адрес/и

http://www.registryagency.bg/

http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/izvngarantsionno-obsluzhvane-i-serviz-na-tekhniche/

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извънгаранционно обслужване и сервиз на техническото осигуряване в Агенция по вписванията”, при следните 5 обособени позиции: Обособена позиция 1 Сървъри, дискови масиви и устройства за архивиране Об
50321000      
Услуги

„Извънгаранционно обслужване и сервиз на техническото осигуряване в Агенция по вписванията”, при следните 5 обособени позиции: Обособена позиция 1 Сървъри, дискови масиви и устройства за архивиране Обособена позиция 2 Активно и пасивно мрежово оборудване; Обособена позиция 3 Работни станции, периферни устройства и непрекъсваеми захранвания Обособена позиция 4 Репрографски машини (за размножаване и копиране на документи) Обособена позиция 5 Високопроизводителни копирни машини
Раздел VI: Допълнителна информация
17/07/2017 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   796319
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
III.1.5
Раздел ІІІ.5) Предмет на договора

Извънгаранционно обслужване и сервиз на техническото осигуряване в АВ по ОП 3: Работни станции, периферни устройства и непрекъсваеми захранвания

Извънгаранционно обслужване и сервиз на техническото осигуряване в АВ по ОП 4: Репрографски машини (за размножаване и копиране на документи)00447-2015-0011
Промяна в обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва