Деловодна информация
01158Дп Пристанищна инфраструктура
05-11-3-2 13/04/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
13/04/2017 (дд/мм/гггг)
01158-2017-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

РД-10-6-1 13/04/2017 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 130316140
бул. Шипченски проход № 69
София BG411 1574 България
инж. Славчо Добрев +359 28079999/+359 28079959
office@bgports.bg +359 28079966

Интернет адрес/и

http://www.bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/184


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
РД-10-6 23/03/2017 (дд/мм/гггг)
01158-2017-0002

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1 т. 1 и ал. 3 ЗОП


13/04/2017 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Ангел Борисов Забуртов генерален директор

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 130316140
бул. Шипченски проход № 69
София BG411 1574 България
инж. Славчо Добрев +359 28079999/+359 28079959
office@bgports.bg +359 28079966

Интернет адрес/и

http://www.bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/184

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ И УКРЕПИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ВЪЛНОЛОМ ВАРНА – II ЕТАП”
45244100      
Строителство

Обхватът на настоящата поръчка включва изпълнението на строително- ремонтните работи за част от втори етап, която е от km 0+793 до km 0+350 и е с дължина 443 метра. Строително-ремонтните работи за настоящата поръчка най-общо включват: 1. Направа на укрепваща и защитна берма с бронировка от тетраподи, скална маса, матраци и запълване на съществуващи вълногасящи кутии със скална маса пред вълнолома в участъка от km 0+793 до km 0+350; 2. Демонтаж и монтаж на нова настилка на пасарелката свързваща Морска гара с Вълнолом Варна; 3. Демонтаж и монтаж на нови предпазни парапети от неръждаема стомана на пасарелката свързваща Морска гара с Вълнолом Варна и продължение на пешеходната зона към фара; 4. Демонтаж и монтаж на нови стоманени стълбища от неръждаема стомана. Строително-ремонтните работи ще се изпълняват в съответствие с изготвения и одобрен работен проект (работни чертежи и детайли) и влязлото в сила разрешение за строеж.
Раздел VI: Допълнителна информация
13/04/2017 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2017 - 114613 (година и номер на документа)
2017/S 061-114613 (напр. 2015/S 123-123456)   778734
23/03/2017 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
08/05/2017 (дд/мм/гггг)
17:30
09/05/2017 (дд/мм/гггг)
17:30
IV.2.7
Условия за отваряне на офертите - дата
09/05/2017 (дд/мм/гггг)
14:00
10/05/2017 (дд/мм/гггг)
14:00Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва