Деловодна информация
00808
07-00-21 26/01/2017 (дд/мм/гггг)
не
00808-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

А-85 26/01/2017 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 000695096
бул. Г. М. Димитров № 52А
София BG411 1797 България
Вяра Хранова +359 882631490
Vyara.Hranova@damtn.government.bg +359 29861707

Интернет адрес/и

http://www.damtn.government.bg

http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1012&Itemid=8&lang=bg


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
А-66 17/01/2017 (дд/мм/гггг)
00808-2017-0001

ІIІ: Правно основание:
Чл. 179, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Краен срок за подаване на жалбата е в съответствие с чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП


26/01/2017 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Александър Димитров Манолев Председател на ДАМТН

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 000695096
бул. Г. М. Димитров № 52А
София BG411 1797 България
Вяра Хранова +359 882631490
Vyara.Hrranova@damtn.government.bg +359 29861707

Интернет адрес/и

http://www.damtn.government.bg

http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1012&Itemid=8&lang=bg

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Осигуряване на самолетни билети и билети за други видове транспорт за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина на служители на ДАМТН и хотелското им настаняване
63500000      
Услуги

Предметът на обществената поръчка е закупуване на самолетни билети във всички категории на икономичната класа, както и в бизнес класа за извършване на превоз на багаж и пътници при служебни пътувания на служители на ДАМТН, за редовни двупосочни полети по различни дестинации в Европа и извън Европа, както и за еднопосочни при необходимост.
Изпълнението на предмета на обществената поръчка е свързано с осигуряването на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и трансфер с наземен транспорт в чужбина при служебни пътувания на служителите на Възложителя, както и хотелски резервации и настанявания, с възможност за приемане на заявки в работно и извън работно време, включително през почивни и празнични дни, по 24 часа в денонощие, 365 дни в годината. Възложителят заявява самолетни билети във всички категории на икономичната класа, както и в бизнес класа, за редовни двупосочни полети по различни дестинации в Европа и извън Европа, както и за еднопосочни при необходимост, съгласно изисква
Раздел VI: Допълнителна информация
26/01/2017 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   767413
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
III.1.3

Участникът да има внедрена система за управление на качеството ISO9001:2008, или еквивалент с обхват, сходен с предмета на поръчката

Изискването се заличава
III.1.3

Лицата трябва да владеят най-малко един чужд език. За признаването на чужд език на лицата се изисква удостоверяване на следното ниво владеене на чужд език спрямо приетата Обща езикова Европейска рамка - В2

Изискването се заличава
IV.2.2
16/02/2017 (дд/мм/гггг)
17:30
20/02/2017 (дд/мм/гггг)
17:30
IV.2.7
17/02/2017 (дд/мм/гггг)
14:00
21/02/2017 (дд/мм/гггг)
14:00Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва