Деловодна информация
00038
ОСД-01-03-11 21/12/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
21/12/2016 (дд/мм/гггг)
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
21.12.2016 17:26 ч. :  00038-2016-0066 служебно вписване
затвори
 История 00038-2016-0072
 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

188 21/12/2016 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Община Габрово 000215630
пл. Възраждане №3
Габрово BG322 5300 България
Янка Здравкова +359 066818-382
zdravkova@gabrovo.bg +359 066809-371

Интернет адрес/и

http://www.gabrovo.bg

http://op.gabrovo.bg/325-


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
176 16/11/2016 (дд/мм/гггг)
00038-2016-0066

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 12, т. ___ от ЗОП

1

IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


21/12/2016 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Таня Венкова Христова Кмет на Община Габрово

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Община Габрово 000215630
пл. Възраждане №3
Габрово BG322 5300 България
Янка Здравкова +359 066818-382
zdravkova@gabrovo.bg +359 066809-371

Интернет адрес/и

http://www.gabrovo.bg

http://op.gabrovo.bg/325-

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на хранителни продукти, по обособени позиции, за нуждите на детските заведения на територията на община Габрово за 24 месеца”
15000000      
Доставки

Предметът на настоящата поръчка е „Доставка на хранителни продукти, по обособени позиции, за нуждите на детските заведения на територията на община Габрово за 24 месеца”
Обособена позиция № 1 – хляб;
Обособена позиция № 2 – мляко и млечни продукти;
Обособена позиция № 3 – месо и месни продукти, риба;
Обособена позиция № 4 – пресни плодове и зеленчуци, картофи и кореноплодни;
Обособена позиция № 5 – консерви /зеленчукови и плодови консерви и компоти/;
Обособена позиция № 6 – варива, тестени изделия, подправки;
Обособена позиция № 7 – разни хранителни продукти;
Обособена позиция № 8 – замразени хранителни продукти.
Обхватът на дейностите по обособените позиции е подробно описан в Техническите спецификации и Приложение № 2 към тях - Справка за видовете хранителни продукти и ориентировъчните количества за двегодишна доставка на общинските детски заведения.
Раздел VI: Допълнителна информация
21/12/2016 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2016 - 758201 (година и номер на документа)
2016/S 223-406103 (напр. 2015/S 123-123456)   758201
16/11/2016 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
21/12/2016 (дд/мм/гггг)
17:00
03/01/2017 (дд/мм/гггг)
17:00
IV.2.7
22/12/2016 (дд/мм/гггг)
10:30
04/01/2017 (дд/мм/гггг)
14:30Изменението се отнася за Обособена позиция № 4, 5, 6, 7 и 8

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва