Деловодна информация
00579
ОП-11/5 17/11/2016 (дд/мм/гггг)
не
00579-2016-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

ОП-11/5 17/11/2016 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
ОБЩИНА СТРУМЯНИ 000024713
С.СТРУМЯНИ, ПЛ. 7 - МИ АПРИЛ 1, ОБЩИНА СТРУМЯНИ
С.СТРУМЯНИ BG413 2825 България
ВАСИЛКА ПАНКОВА +359 3597434-3108
strumyani_obaa@yahoo.com +359 3597434-3105

Интернет адрес/и

http://strumyani.org

http://strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.htm1


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
0804-1006 05/08/2016 (дд/мм/гггг)
00579-2016-0002

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 12, т. ___ във вр. с чл. 177 от ЗОП

1

IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

краен срок - 28.11.2016Г. за жалба срещу решението за одобряване на обявление за изменение или допълнение на информация


17/11/2016 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

ЕМИЛ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

ОБЩИНА СТРУМЯНИ 000024713
С.СТРУМЯНИ, ПЛ. 7 - МИ АПРИЛ 1, ОБЩИНА СТРУМЯНИ
С.СТРУМЯНИ BG413 2825 България
ВАСИЛКА ПАНКОВА +359 3597434-3108
strumyani_obaa@yahoo.com +359 3597434-3105

Интернет адрес/и

http://strumyani.org

http://strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.htm1

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на територията на община Струмяни, разделена на следните обособени позиции: 3
15000000      
Доставки

Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на територията на община Струмяни, разделена на следните обособени позиции: 3 – Плодове и зеленчуци и 7 – перилни и миещи препарати и консумативи
Раздел VI: Допълнителна информация
17/11/2016 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   743694
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
срок за получаване на офертите
15/11/2016 (дд/мм/гггг)
17:00
17/01/2017 (дд/мм/гггг)
17:00
IV.2.7
условия за отваряне на офертите
16/11/2016 (дд/мм/гггг)
11:00
18/01/2017 (дд/мм/гггг)
11:00Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва