Деловодна информация
00220
ПО-01-165 07/09/2016 (дд/мм/гггг)
не
00220-2016-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

ПО-01-165 07/09/2016 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Водоснабдяване и канализация ЕООД 811047831
ул. Антан Чехов №3
Благоевград BG413 2700 България
Маргарита Владимирова, Мария Табачка +359 73519879/ +359 73519875
vik_bl@avala.bg +359 73884178

Интернет адрес/и

http://vikblg.com/

http://vikblg.com/


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
ПО-01-162 19/08/2016 (дд/мм/гггг)
00220-2016-0004

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 7, т. ___ във вр. с чл. 177 от ЗОП

2

IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 197 от ЗОП


07/09/2016 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Десислава Петрова Донкова Главен счетоводител съгласно Заповед №РД-06-636/07.09.2016 г.

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Водоснабдяване и канализация ЕООД 811047831
ул. Антон Чехов №3
Благоевград BG413 2700 България
Маргарита Владимирова, Мария Табачка +359 73519879/ +359 73519875
vik_bl@avala.bg +359 73884178

Интернет адрес/и

www.vikblg.com

www.vikblg.com

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Доставка на механични и магнитоиндукционни водомери, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград"
38421100      
Доставки

•ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1. Доставка на механични водомери:
-Едноструйни водомери за студена питейна вода;
-Многоструйни водомери за студена питейна вода;
-Волтманови (фланшови) водомери за студена питейна вода;
- Комбинирани водомери за студена питейна вода;
-Система за дистанционно отчитане.
• ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2. Доставка на магнитоиндукционни водомери.
Раздел VI: Допълнителна информация
07/09/2016 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   745567
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
09/09/2016 (дд/мм/гггг)
16:00
14/09/2016 (дд/мм/гггг)
16:00Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва