Деловодна информация
00765
15-01-18 05/08/2016 (дд/мм/гггг)
не
00765-2016-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

РДР-22 03/08/2016 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
община Брацигово 000351565
ул.Атанас Кабов № 6А
Брацигово BG423 4579 България
Цонка Кушлева +359 35522065
op@bratsigovo.bg +359 35522101

Интернет адрес/и

www.bratsigovo.bg

www.bratsigovo.bg/op.php


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
РДР-21 01/08/2016 (дд/мм/гггг)
00765-2016-0003

ІIІ: Правно основание:
Чл. 179, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

Промяната се налага от факта че финансиращият орган ще осигури средства само за пътя който е към Община Брацигово. Останалите общини ще си кандидатстват поотделно.

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул.Витоша 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

съгласно чл.197 ал.1 от ЗОП -10 дни от публикуване


05/08/2016 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Петко Валентинов Петков Кмет на община Брацигово

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

община Брацигово 000351565
ул.Атанас Кабов № 6 а
Брацигово BG423 4579 България
Цонка Кушлева +359 35522065
op@bratsigovo.bg +359 35522101

Интернет адрес/и

www.bratsigovo.bg

www.bratsigovo.bg/op.php

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изработване на технически проект за път"III-377" Пещера-Брацигово-Равногор-Вълча поляна-Нова Махала-/Пещера-Батак,в участъка от км 22+165 до км 34+660 и упраж. на автор. надзор при изпълн. на СМР
71320000      
Услуги

Изготвяне на технически проект за път
Раздел VI: Допълнителна информация
05/08/2016 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   742694
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
II.1.1
Наименование

Изработване на технически проект за път III-377 Пещера -Брацигово -Равногор-Вълча поляна-Нова махала-/Пещра-Батак, в участъка от км.22+165 до км 34+660 и упражняване на авторски надзор на СМР

Изработване на технически проект за път PAZ2044/III-
377,Равногор-Нова Махала/-граница община( Брацигово-Батак) в участъка от км 22+165 до км 31+420 и упражняване на авторски на проекта
II.1.4
Кратко описание

път "III-377" Пещера -Брацигово-Равногор-Вълча поляна -Нова махала/Пещера-Батак,в участъка от км 22+165 до км.34+660

път PAZ2044/III-377 Равногор-Нова махала-граница община (Брацигово-Батак),в участъка от км 22+165 до км.31+420
II.1.5
Прогнозна обща стойност

130000.00

96000.00
IV.2.2
Срок за получаване на оферти или заявления за участие
22/08/2016 (дд/мм/гггг)
17:00
26/08/2016 (дд/мм/гггг)
17:00
IV.2.7
Условия за отваряне на офертата
23/08/2016 (дд/мм/гггг)
10:00
29/08/2016 (дд/мм/гггг)
10:00Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва