Деловодна информация
01259
РКП16-РД93-11 08/07/2016 (дд/мм/гггг)
не
01259-2016-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

РКП16-РД93-9(1) 08/07/2016 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Район Красна поляна 0006963270579
улица Освобождение №25
София BG411 1330 България
Любомир Борисов +359 29217218
Lhbor@abv.bg +359 28284883

Интернет адрес/и

www.krasnapoliana.com

www.krasnapoliana.com


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
РКП16-РД93-9 22/06/2016 (дд/мм/гггг)
01259-2016-0002

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 12, т. ___ във вр. с чл. 177 от ЗОП

1

IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

На осн. чл.196, вр. чл.197, ал.1, от ЗОП , решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.100, ал. 3 от ЗОП.


08/07/2016 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Иван Вълчев Чакъров Кмет на район "Красна поляна"-СО

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Район Красна поляна 0006963270579
улица Освобождение №25
София BG411 1330 България
Любомир Борисов +359 29217218
Lhbor@abv.bg +359 28284883

Интернет адрес/и

www.krasnapoliana.com

www.krasnapoliana.com

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Реконструкция и саниране на 40 ОДЗ „Жар птица”, район Красна поляна-Столична община.
45200000      
Строителство

Дейности по реконструкция и саниране на 40 ОДЗ „Жар птица”, район Красна поляна-Столична община.
Раздел VI: Допълнителна информация
08/07/2016 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   737547
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
Срок за получаване на оферти или заявления за участие
22/07/2016 (дд/мм/гггг)
17:00
01/08/2016 (дд/мм/гггг)
17:00
IV.2.7
Условия за отваряне на офертите
25/07/2016 (дд/мм/гггг)
10:00
02/08/2016 (дд/мм/гггг)
10:00Промяната се извършва и в Документацията за участие в откритата процедура и се изразява в следното: В раздел IV "Критерии за подбор", точка 5. "Съдържание на офертите и изисквания", точка 5.1.2, буква "б" вместо текста: "б) Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено по Образец №1, което трябва да съдържа:
• Начин и технология за изпълнение на строителството
• Управление на рисковете.
• Линеен график за изпълнение на СМР
• Описание на предвижданите за влагане материали
• Гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи"
Да се чете:
б) Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено по Образец №1, което трябва да съдържа:
• Начин и технология за изпълнение на строителството
• Линеен график за изпълнение на строителството
• Гаранционни срокове."

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва