Деловодна информация
00080
02-81 09/01/2023 (дд/мм/гггг)
не
00080-2019-0022 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Обявление за изменение или допълнителна информация

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

УМБАЛ „Александровска“ ЕАД 831605795
ул. „Св. Георги Софийски“ № 1
София BG411 1431 България
Ася Величкова +359 29230578
op@alexandrovska.com +359 29230646

Интернет адрес/и

www.alexandrovska.com

http://op.alexandrovska.com/?q=page

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Сключване на Рамкови споразумения за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. чрез Електронната система, за закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Републи 00080-2019-0022
33600000      
Доставки

Настоящата процедура включва поддръжка, профилактика, доставка и подмяна на резервни части, консумативи, модули и компоненти, при необходимост от извършване на ремонт на медицинската апаратура, разделена в 5 (пет) обособени позиции.
Услугата ще се извършва при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд за описаната в „Техническата спецификация“, приложена към документацията, медицинска апаратура.
Цената на вложените резервни части, консумативи, модули и компоненти се заплаща извън предложените часови ставки за труд.
Раздел VI: Допълнителна информация
09/01/2023 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   1026592
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Публикувани в TED данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.1.1
Дата на приключване

31.12.2021 г.

13.12.2022 г.
IV.1.6
Информация за изплатената сума по договора

0 BGN без ДДС

12960.25 BGN без ДДС
IV.1.5
Договорът е изпълнен в пълен обем

Изпълнението е 0% от предмета на договора

Изпълнението е 50.21% от предмета на договораВъзлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва