Деловодна информация
00080
13662 12/10/2021 (дд/мм/гггг)
да
да
12/10/2021 (дд/мм/гггг)
00080-2019-0022 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Обявление за изменение или допълнителна информация

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД 102274111
бул. Стефан Стамболов № 73
Бургас BG341 8000 България
Ирена Петкова +359 879358008
mbalburgas8000@gmail.com +359 56810592

Интернет адрес/и

http://www.mbalburgas.com/

http://www.mbalburgas.com/bg/news/index/58/

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ Бургас” АД, въз основа на сключено Рамково споразумение № РД-11-270 от 22.06.2020 г.”
33690000      
Доставки

Закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на "УМБАЛ Бургас" АД въз основа на сключено Рамково споразумение № РД-11-270 от 22.06.2020 г.
Раздел VI: Допълнителна информация
12/10/2021 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2020 - 100229 (година и номер на документа)
2020/S 172-611659 (напр. 2015/S 123-123456)   1002293
14/12/2020 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
V
1
Част V.2.4 Информация относно стойността на поръчката/ обособената позиция

652.63

652630При изписване на стойността на поръчката в първоначалното подадено обявление за възложена поръчка е допусната явна фактическа грешка, при която вместо да бъде изписана сумата посочена в договора в размер на 652 630 лв., е записана сума 652,63, с оглед което обстоятелство са налага внасяне на промяна в първоначално обявената информация.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва