Деловодна информация
00080
3651 03/09/2021 (дд/мм/гггг)
да
да
03/09/2021 (дд/мм/гггг)
00080-2019-0022 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Обявление за изменение или допълнителна информация

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

УМБАЛ Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив 115576405
бул. Пещерско шосе № 66
Пловдив BG421 4000 България
Владимира Костова - юрисконсулт +359 32602930
vladimira_kostova@abv.bg +359 32644058

Интернет адрес/и

http://www.unihosp.com/

http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200803tAgU6769436

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД-11-277/24.06.2020 ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД“
33600000      
Доставки

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД-11-277/24.06.2020 г. ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД
Раздел VI: Допълнителна информация
03/09/2021 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2021 - 128292 (година и номер на документа)
2021/S 051-128292 (напр. 2015/S 123-123456)   1009070
10/03/2021 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
V.2.4
Обща стойност на поръчката/обособената позиция:

33303309.61

27752758.01Поради допусната техническа грешка, общата стойност в обявлението за възложена поръчка на сключения договор номер РД-11-21 със "Софарма Трейдинг" АД е посочена с включен ДДС.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва