Деловодна информация
00080
1094 17/05/2021 (дд/мм/гггг)
да
да
17/05/2021 (дд/мм/гггг)
00080-2019-0022 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Обявление за изменение или допълнителна информация

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШУМЕН АД 127521092
ул. Васил Априлов № 63
Шумен BG333 9700 България
Гергана Спасова +359 54855775
mbal-shumen@ro-ni.net +359 54800751

Интернет адрес/и

http://www.mbal-shumen.com

http://www.mbal-shumen.com/profile/COPSZ-01

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на лекарствени продукти по обособена позиция № 1 за нуждите на „МБАЛ — Шумен“ АД, гр. Шумен по рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г.
33600000      
Доставки

Доставка на лекарствени продукти по обособена позиция № 1 за нуждите на „МБАЛ — Шумен“ АД, гр. Шумен по рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г.
Раздел VI: Допълнителна информация
17/05/2021 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2021 - 247194 (година и номер на документа)
2021/S 094-247194 (напр. 2015/S 123-123456)   1012518
12/05/2021 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
VI.4.3
Раздел VII.2.1) Описание на измененията

Страните се съгласяват на основание чл.14, т.1 от Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г. и чл. 116, ал.1, т.1 да прекратят действието на договора по отношение на лекарствения продукт с ATC J06BA02 INN Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm., тъй като лекарствения продукт е заличен от Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, с последна актуализация от 02.04.2021 г.

В Раздел VII.2.1) Описание на измененията да се чете: Страните се съгласяват на основание чл.14, т.1 от Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г. и чл. 116, ал.1, т.3 да прекратят действието на договора по отношение на лекарствения продукт с ATC J06BA02 INN Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm., тъй като лекарствения продукт е заличен от Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, с последна актуализация от 02.04.2021 г.Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва