Деловодна информация
00073
 
да
да
20/04/2018 (дд/мм/гггг)
00073-2018-0018 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за конкурс за проект

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи/възложители, които отговарят за процедурата)

Община Велико Търново 000133634
пл. Майка България № 2
Велико Търново BG321 5000 България
Надя Петрова; Явор Иванов +359 62619228/+359 62619231
mop_vt@abv.bg +359 62619231

Интернет адрес/и

http://www.veliko-tarnovo.bg;http://velikotarnovocentre.com/

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/582/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/582/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Велико Търново 000133634
пл. Майка България №2
Велико Търново BG321 5000 България
Иво Лазаров +359 62619108
mop_vt@abv.bg +359 62619251

Интернет адрес/и

www.veliko-tarnovo.bg

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/582/

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган (в случай на обявление, публикувано от възлагащ орган)

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност (в случай на обявление, публикувано от възлагащ орган)

Общи обществени услуги


I.6) Основна дейност (в случай на обявление, публикувано от възложител)

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

КОНКУРС ЗА НОВ ГРАДСКИ ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
71410000      

II.2) Описание 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71410000      

Необходимо е обособяването на нов градски център /НГЦ/, на чиято територия да се създадат условия за организиране и провеждане на обществени мероприятия от градски, регионален, национален и международен мащаб. Целите на конкурса - да получи проектни идеи за Новият Градски център (НГЦ): - мастър план на цялата зона на НГЦ, който изследва територията и да разпредели в нейните граници на застрояване и функции, необходими за неговото функциониране; - идеен проект-извлечение за сграда на Експо-център, органично ситуирана в решението на съответния мастър план.
Авторските права върху произведенията на спечелилия участник възникват за Община Велико Търново. Участникът се съгласява, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с конкурса, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора.
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Резултатът от конкурса ще бъде използван за кандидатстване по проект финансиран с европейски средства на Инвестиционна програма по Приоритетна ос 1 по ОПРР 2014-2020.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1) Условия за участие


III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.1) Информация относно определена професия
да
Възложителят поставя условие, всеки участник да има в екипа си поне едно лице, което е дипломиран архитект. Това обстоятелство се удостоверява чрез декларирането му в Част IV, Буква „В“, т. 6 от ЕЕДОП. Доказване: При сключване на договора победителят в конкурса следва да представи списък на екипа, в който е посочена професионална компетентност на лицата.
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание 

Открит

IV.1.7) Имена на вече избрани участници: 1 (в случай на ограничен конкурс)


Оценяването се извършва в скала от четири степени, като всяка една от тях отразява начина, по който участниците са се е справили с изброените по-долу критерии. Всяка степен носи различен брой точки, както следва:
10 точки–Проектно предложение, което е изпълнило и надгражда изискванията в заданието по най-ефективен и оригинален начин.
7 точки–Проектно предложение, което представя ефективни решения, по-добри от минималните изисквания в заданието.
4 точки–Проектно предложение, което представя добро решение на поставените в заданието изисквания.
1 точка–Проектно предложение, което е покрива единствено минималните изисквания на заданието.
Критерии за оценка на предложението:
ОТНОСНО ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО РЕШЕНИЕ ПЛАН ЗА ТЕРИТОРИЯТА
1. функционално решение, зониране и поетапно изграждане;
2. транспортно комуникационно решение и паркиране;
3. обемно пространствено и художествено решение;
4. концепция за озеленяване и облагородяване на територията;
5. иновативни решения за обществените пространства;
6. устойчивост на решенията;
ОТНОСНО ПРОЕКТ ЗА СГРАДА НА ЕКСПОЗИЦИОНЕН ЦЕНТЪР
7. оригинална визия и обемно пространствено решение на сградата;
8. ситуиране и вписване на сградата в градската среда;
9. функционално решение;
10. оригиналност на решението за трансформация на ГОЛЯМА ЗАЛА
11. функционални възможности на ГЛАВНОТО ФОАЙЕ
12. екологични и енергийно ефективни решения
Продължава в Раздел VI.4.3.

IV.2) Административна информация 

IV.2.2) Срок за получаване на проекти или на заявления за участие

20/07/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Дата на изпращане на поканите за участие на избраните кандидати: 2 (дд/мм/гггг) (в случай на ограничен конкурс)

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие: 1  EN  BG

IV.3) Награди и жури 

IV.3.1) Информация относно наградата/ите
да

Възложителят ще връчи осем награди на обща стойност 75000 (седемдесет и пет хиляди) EUR.

I НАГРАДА – 25 000 EURO
II НАГРАДА – 15 000 EURO
III НАГРАДА – 10 000 EURO
ПЕТ ПАРИЧНИ ПРЕМИИ ПО 5 000 EURO за отличени от журито проекти.
? Част от наградата на победителя е право на възлагане по чл. 79, ал. 1, т. 9 от ЗОП на изработката на ТЕХНИЧЕСКИ/РАБОТЕН, ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ при следните условия:
? Осигурено бъдещо финансиране;
? Чуждестранните участници, да имат призната професионална квалификация в съответствие с изискванията на Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране ИЛИ да разполагат с ресурс, чрез друго лице, притежаващо такава.
? Участникът да разполага с ресурс за проектиране при условията на Закона за културното наследство.
IV.3.3) Последващи поръчки
да
IV.3.4) Решение на журито
да

IV.3.5) Имена на избраните членове на журито: 1 2

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява участници: на някой от основанията в Закона за обществените поръчки - чл. 54; представили проектно предложение, което не отговаря на изискванията на заданието; които не отговарят на поставените критерии за подбор или не изпълнят друго условие, посочено в настоящото обявление, заданието или друго условие на конкурса; участник, който е представил проектно предложение, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката посочени в конкурсното задание и обявлението.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с копие и до Възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Под «добро решение» се има предвид проектното предложение да надгражда минималните изисквания в заданието. За да се приеме едно решение за добро, то следва да надгражда отделният критерий за оценка в по-голямата му част.
Под «ефективни решения» се разбират такива, които освен, че надграждат изискванията на заданието, го правят по начин, който е най-рационален. Използва даденостите на територията/заобикаящата среда и/или разрешава два или повече проблема с едно решение. Рационалното използване, освен съобразяване с даденостите на терена или заобикалящата среда, може да бъде и друго решение, което би довело до намаляване на разходите при реализиране или улеснена реализация, без това да се отрази на качеството. Под «най-ефективно» се има предвид решение, което е до такава степен завършено, че е обективно невъзможно да бъде надградено. Обективността се преценява съгласно добрите професионални практики.
«Оригинален начин» е такъв, чрез който предложението на учасника се отличава от останалите. Участникът е изпозлвал иновативни похвати, методи, нови технолигии или «зелени» решения, при условие, че не биха довели до прекомерно оскъпяване на реализацията.
При равен брой точки с предимство се ползва учатникът получил повече точки по критериите за ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО РЕШЕНИЕ ПЛАН ЗА ТЕРИТОРИЯТА.
В случай, че и по тези критерии участниците са с равни точки журито провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място проекти, съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/04/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва