Деловодна информация
00277Управление
ОП -435 22/06/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
22/06/2017 (дд/мм/гггг)
00277-2017-0023 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Квалификационна система - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС

НЕ
Заинтересованите оператори трябва да изискат възложителят да бъде квалифициран съгласно квалификационната система. Поръчката/ите ще бъде/ат възложена/и без последваща покана за участие в състезателна процедура.
 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Топлофикация София ЕАД 831609046
ул. Ястребец № 23 Б
София BG411 1680 България
Маргарита Дончевска, Грета Събева +359 29033216
mto@toplo.bg +359 28594149

Интернет адрес/и

www.toplo.bg

http://zop.toplo.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170622uIRb2549583


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на поръчката

„Доставка на абонатни станции”
44622000      
Доставки

II.2) Описание

II.2.2) CPV кодове
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

София

„Топлофикация София“ ЕАД в качеството си на възложител по член 5, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание и в съответствие с изискванията на глава седемнадесета, раздел III от ЗОП, създава квалификационна система за избор на изпълнители /стопански субекти/.
Цел на квалификационната система: Квалификационната система се създава за възлагане на обществени поръчки с предмет: „Доставка на абонатни станции”.
Цялата документация за системата е налична безплатно за всяко заинтересовано лице на Профила на купувача на „Топлофикация София“ ЕАД.
Срок на действие на системата: Системата се обявява със срок на действие 3 (три) години от дата на обявяване. Възложителят си запазва правото да удължава срока й на действие.
 
НЕ  
Начална дата: (дд/мм/гггг) / Крайна дата: (дд/мм/гггг) (Попълнете по-долу)
22/06/2017 (дд/мм/гггг) 22/06/2020 (дд/мм/гггг)
НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз: 4
не
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.9) Квалифициране на системата(обобщение на основните условия и методи) 1

1.Не може да кандидатства за включване в квалификационната система кандидат, за който e налице някое от обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП.
2.Минимални изисквания за технически и професионални възможности и квалификация на кандидатите за включване в КС е съгласно документацията за участие, публикувана на профила на купувача;
За доказване на посочените изисквания всеки кандидат в КС извършва съответното описание в ЕЕДОП и прилага необходимите изискани в документацията документи.


При извършването на включването в КС и на всеки етап от включването в КС и при конкретните процедури за избор на изпълнители възложителя назначава комисия. Комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.При несъответствие на заявените данни с констатациите от проверките на място се счита, че кандидатът не отговаря на изискванията и се предлага за отстраняване от процедурата.
Възложителят си запазва правото комисията за оценка да изисква представянето на оригинали или копия от документи или да проверява на място всички обстоятелства, които са заявени от кандидата.
Всички документи, които кандидатът представя, трябва да са валидни към датата на подаване на заявлението за включване в КС.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При възлагането на всяка конкретна обществена поръчка въз основа на квалификационната система при изпълнението на доставки ще бъдат съблюдавани изискванията на техническата спецификация към документацията за участие. Възложителят си запазва правото при необходимост да извършва изменения и допълнения в техническата спецификация. За всяка конкретна обществена поръчка ще бъде предоставена техническа спецификация.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Подробна информациа във връзка с настоящата квалификационна система може да бъде получена на профила на купувача на възложителя www.zop.toplo.bg.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисията за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/06/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва