Деловодна информация
01158ГУ на ДП Пристанищна инфраструктура
05-11-13 24/04/2019 (дд/мм/гггг)
не
01158-2018-0018 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 130316140
бул. Шипченски проход № 69
София BG411 1574 България
Симеон Бельовски - ръководител отдел ТЕП, СпД РКТ - Черно море +359 28079999/+359 52685949
office@bgports.bg +359 28079966

Интернет адрес/и

http://bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/251


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ОБНОВЯВАНЕ НА РАДИОЛОКАЦИОННО И ПЕЛЕНГАТОРНО ОБОРУДВАНЕ
32352100      DA44, FG07
Доставки

Предметът на поръчката включва пълен набор от взаимосвързани дейности за увеличаване надеждността и възстановяване работоспособността на радарните станции, монтирани в периода 2004-07 г.: Балчик 2, Траката, Фичоза, Пост 2, Белослав 2, Поморие, Росенец (Ойл Порт) и обновяване на радиопеленгаторите Калиакра, Емине, Поморие, Горица, връх Китка и РПЦ Кичево.Поръчката е за доставка на резервни части и основен ремонт на радар НР 200М, тип “морски” и доставка и монтаж на 2 бр. радиопеленгатори.Целта е да се извърши основен ремонт на 9 бр. магнетронни радари и обновяване на 2 бр. радиопеленгатори. В обхвата на поръчката влизат: доставка на резервни компоненти, ремонт на съществуващите скенери (антени), демонтаж, монтаж, настройки и пускане в действие, изготвяне на точен график за последователна и максимално бърза подмяна на изискваните приемопредаватели и скенери (антени), доставка и монтаж на 2 фабрично нови радиопеленгатори за подмяна на съществуващите такива на обектите Горица и връх Китка
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32352100      DA44, FG07
II.2.3) Място на изпълнение
BG332
BG331
BG341

Обекти от VTMIS: Балчик 2;Траката;Фичоза; РК Варна; Пост 2; Белослав 2; Поморие; РК Бургас; Росенец (Ойл Порт); Горица; Връх Китка, попадащи в области Добрич, Варна и Бургас

Предметът на поръчката включва пълен набор от взаимосвързани дейности за увеличаване надеждността и възстановяване работоспособността на радарните станции, монтирани в периода 2004-07 г.: Балчик 2, Траката, Фичоза, Пост 2, Белослав 2, Поморие, Росенец (Ойл Порт) и обновяване на радиопеленгаторите Калиакра, Емине, Поморие, Горица, връх Китка и РПЦ Кичево.Поръчката е за доставка на резервни части и основен ремонт на радар НР 200М, тип “морски” и доставка и монтаж на 2 бр. радиопеленгатори.Целта е да се извърши основен ремонт на 9 бр. магнетронни радари и обновяване на 2 бр. радиопеленгатори. В обхвата на поръчката влизат: доставка на резервни компоненти, ремонт на съществуващите скенери (антени), демонтаж, монтаж, настройки и пускане в действие, изготвяне на точен график за последователна и максимално бърза подмяна на изискваните приемопредаватели и скенери (антени), доставка и монтаж на 2 фабрично нови радиопеленгатори за подмяна на съществуващите такива на обектите Горица и връх Китка
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Време за спиране функционирането на обект за извършване на ремонтни работи - Тф, средноаритметична стойност за всички обекти    30
Цена
70
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Избраният критерий е „оптимално съотношение качество/цена“. Минималният допустим срок за изпълнение на дейностите по обновяване на оборудването и обучението на персонал на възложителя е 15 (петнадесет) месеца, считано от датата на влизането в сила на договора, а максималният допустим срок - до 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора.
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  856934 (напр. 123456)
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги, използвани като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка - комунални услуги; Система за квалифициране - комунални услуги, използвана като покана за участие в съзтезателна процедура; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
       
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти


V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Процедурата е прекратена с Решение № РД-10-5/11.04.2019 г. на възложителя, издадено на основание чл. 110, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно, при подписването на договора, определеният изпълнител не е представил част от документите, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Решението е влязло в сила на 23.04.2019 г.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 24/04/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г2 - комунални услуги

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/25/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в съответствие с член 50 от Директива 2014/25/EC
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва