Деловодна информация
01158ГУ на ДП "Пристанищна инфраструктура"
05-11-17-11 17/12/2018 (дд/мм/гггг)
не
01158-2018-0019 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 130316140
бул. Шипченски проход, № 69, ет. 4
София BG411 1574 България
д-р инж. Златко Кузманов - директор СпД РКТ - Черно море +359 28079999 / +359 52687988
office@bgports.bg +359 28079966

Интернет адрес/и

http://www.bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/252


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Проектиране и изграждане на оптична свързаност между БЦ Варна и офис СпД „РКТ – Черно море”
45231600      
Строителство

За изпълнение предмета на поръчката е необходимо изготвяне на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж на обекта,включително и: Разработени инвестиционни проекти във фаза Технически проект (работни чертежи, количествени сметки и детайли); Обхватът на инвестиционните проекти да бъде в зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на обекта и изискванията към проектните решения; Разработени инвестиционни проекти във фаза Технически проект (работни чертежи и детайли), необходими за подписване на акт Образец 2а; Изготвяне на подробна количествено-стойностна сметка с посочени вид, обем, единични и анализни цени на съответните видове СМР в съответствие с количествената сметка от работния проект; Изготвяне на линеен график за всички видове дейности; Изпълнение на строежа – част от предмета на поръчката, в съответствие с издадените строителни книжа и изискванията на ЗУТ; Авторски надзор по време на строителството.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
149000      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231600      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна и обхваща: част от плана на 8-ми подрайон и кметство "Одесос"; част от пристанищен терминал Варна Изток; част от плана на Естакада северен пътен възел, Аспарухов мост, кв. Аспарухово.

За изпълнение предмета на поръчката е необходимо изготвяне на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж на обекта,включително и: Разработени инвестиционни проекти във фаза Технически проект (работни чертежи, количествени сметки и детайли); Обхватът на инвестиционните проекти да бъде в зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на обекта и изискванията към проектните решения; Разработени инвестиционни проекти във фаза Технически проект (работни чертежи и детайли), необходими за подписване на акт Образец 2а; Изготвяне на подробна количествено-стойностна сметка с посочени вид, обем, единични и анализни цени на съответните видове СМР в съответствие с количествената сметка от работния проект; Изготвяне на линеен график за всички видове дейности; Изпълнение на строежа – част от предмета на поръчката, в съответствие с издадените строителни книжа и изискванията на ЗУТ; Авторски надзор по време на строителството.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изпълнение    50 т.
Цена
50 т.
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  858524 (напр. 123456)
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги, използвани като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка - комунални услуги; Система за квалифициране - комунални услуги, използвана като покана за участие в съзтезателна процедура; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
71       „Проектиране и изграждане на оптична свързаност между БЦ Варна и офис СпД „РКТ – Черно море”
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

13/12/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Консорциум ТИСТЕХ Оптични Трасета ДЗЗД 177321817
ул. Лъчезар Станчев 3, Бизнес център Литекс тауър, ет. 4
София BG411 1756 България
sales@telelink.com +359 29704040
www.telelink.bg +359 29704042
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ТЕЛЕЛИНК ИНФРА СЪРВИСИС ЕАД 204856684
ул. Лъчезар Станчев № 3, Бизнес център Литекс тауър, ет. 4
София BG411 1756 България
sales@telelink.com +359 29704040
www.telelink.bg +359 29704042
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ТЕХНОСТРОЙ КОНСУЛТ ЕООД 130928625
ул. Черноризец Храбър № 3, бл. 7, ап. 34
София BG411 1164 България
VANIA_RUSKOVA@abv.bg +359 898656544
+359 898656544
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
150000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

149000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/12/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г2 - комунални услуги

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/25/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в съответствие с член 50 от Директива 2014/25/EC
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва