Деловодна информация
01158ГУ на ДП "Пристанищна инфраструктура"
05-11-20-15 04/12/2018 (дд/мм/гггг)
не
01158-2018-0024 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 130316140
бул. Шипченски проход № 69, ет. 4
София BG411 1574 България
Красимир Пешев - ръководител отдел Охрана и сигурност +359 28079928
office@bgports.bg +359 28079966

Интернет адрес/и

http://www.bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/259


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Организиране и осъществяване на денонощна въоръжена охрана и осигуряване на пропускателен режим в обекти на ДП „Пристанищна инфраструктура"
79713000      
Услуги

Предметът на поръчката включва организирането и осъществяването на денонощна въоръжена охрана и осигуряването на пропускателен режим на следните обекти на ДП „Пристанищна инфраструктура”: Обект № 1 РПЦ „Китка”, Област Варна, Обект № 2 РПЦ „Кичево”, Област Варна, Обект № 3 „Ремонтно-техническа база” в Южната промишлена зона на гр. Варна, Обект № 4 Пристанищен терминал „Петрол“ - част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, Обект № 5 Пристанищно съоръжение при нос Шабла – морска естакада с островна площадка, Обект № 6 Пристанищен терминал „Русе – Запад“ – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе, Обект № 7 Фериботен терминал Силистра - териториално обособена зона от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
852000      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Обектите са разположени на територията на: Област Варна, Община Варна; Област Русе, Община Русе и Община Силистра; Област Добрич, Община Шабла.

Предметът на поръчката включва организирането и осъществяването на денонощна въоръжена охрана и осигуряването на пропускателен режим на следните обекти на ДП „Пристанищна инфраструктура”: Обект № 1 РПЦ „Китка”, Област Варна, Обект № 2 РПЦ „Кичево”, Област Варна, Обект № 3 „Ремонтно-техническа база” в Южната промишлена зона на гр. Варна, Обект № 4 Пристанищен терминал „Петрол“ - част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, Обект № 5 Пристанищно съоръжение при нос Шабла – морска естакада с островна площадка, Обект № 6 Пристанищен терминал „Русе – Запад“ – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе, Обект № 7 Фериботен терминал Силистра - териториално обособена зона от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Пряко договаряне (моля, попълнете Приложение Г5)

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги, използвани като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка - комунални услуги; Система за квалифициране - комунални услуги, използвана като покана за участие в съзтезателна процедура; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
70       Организиране и осъществяване на денонощна въоръжена охрана и осигуряване на пропускателен режим в обекти на ДП „Пристанищна инфраструктура“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

29/11/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

3
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Агенция за сигурност, охрана и проучване - ЩИТ ЕООД 200307318
бул. Съединение № 25, партер
Русе BG323 7002 България
agency_shtit@abv.bg +359 893590950
www.shtitsecurity.com +359 893590950
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
855000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

852000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/12/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г2 - комунални услуги

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/25/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в съответствие с член 50 от Директива 2014/25/EC
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
ДА


Разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП дава възможност възложителите да прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13 за обществени поръчки с обект доставка или услуга, включително и услугите по Приложение 2, имащи прогнозна стойност от 70 000 лв. до съответния праг на чл. 20, ал. 1 от ЗОП в зависимост от вида на възложителя и предмета на поръчката. Предмет на настоящата обществена поръчка е осъществяването на денонощна въоръжена охрана - охранителни услуги, включени в Приложение 2 към чл. 11, ал. 3 от ЗОП. Определената от възложителя прогнозна стойност (855 000 лв. без ДДС) не надвишава прага по 20, ал. 1, т. 3, б. в) от ЗОП. Предвид обстоятелството, че охраняваните обекти са публична държавна собственост, част от тях пристанищни терминали на пристанища за обществен транспорт с национално значение, избраната процедура по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП дава възможност да се проведе пряко договоряне с лицензирани охранителни фирми, с доказани професионални качества, опит и умения.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва