Деловодна информация
01158ДП Пристанищна инфраструктура
05-11-10-16 12/11/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
12/11/2018 (дд/мм/гггг)
01158-2018-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 130316140
бул. Шипченски проход № 69
София BG411 1574 България
инж. Наташа Ценева - директор дирекция Инфраструктура, акватория и собственост +359 28079999/ +359 28079937
office@bgports.bg +359 28079966

Интернет адрес/и

www.bgports.bg

http://www.bgports.bg/bg/zop/237


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

РЕМОНТ НАСТИЛКИ В ТИЛА НА 17 К.М. (С ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПЛОЩ 50 000 КВ.М) ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА-ЗАПАД
45241000      IA18, FG12
Строителство

Настоящата поръчка предвижда извършване на ремонт на настилките на складова площадка с площ 51 000 м.кв., разположена в тила на 17 к.м. Пристанищен терминал Варна – Запад, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна. Към настоящия момент на територията на площадката е изпълнена трошено каменна настилка с дебелина 0.45 м, която е сравнително равна и макар да няма констатирани деформации от опасни физикогеоложки явления и процеси, повърхностното отводняване на терена е изключително затруднено. Предмет на поръчката е изграждане на трайна настилка, която за площ от около 4000 м2 е паважна, а за останалата площ от 47 000 м2 е стоманобетонова. Към предмета на поръчката влиза и отводняването на територията, която ще се изпълни чрез вертикалната планировка и изграждане на отводнителни колектори за поемане на дъждовните води.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
3920595.64      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45241000      IA18, FG12
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Териториалният обхват на поръчката включва пристанищен терминал Варна - Запад, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, който терминал попада в община Девня, област Варна

Настоящата поръчка предвижда извършване на ремонт на настилките на складова площадка с площ 51 000 м.кв., разположена в тила на 17 к.м. Пристанищен терминал Варна – Запад, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна.
Към настоящия момент на територията на площадката е изпълнена трошено каменна настилка с дебелина 0.45 м, която е сравнително равна и макар да няма констатирани деформации от опасни физикогеоложки явления и процеси, повърхностното отводняване на терена е изключително затруднено.
Предмет на поръчката е изграждане на трайна настилка, която за площ от около 4000 м2 е паважна, а за останалата площ от 47 000 м2 е стоманобетонова. Към предмета на поръчката влиза и отводняването на територията, която ще се изпълни чрез вертикалната планировка и изграждане на отводнителни колектори за поемане на дъждовните води.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Техническо предложение, с два подпоказателя: Технология и организация за изпълнение на поръчката - максимум 32 т. и Срок за изпълнение - максимум 8 т.    40
Цена
60
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Избраният критерй за възлагане е оптимално съотношение качество/цена
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2018/S 099-226974 (напр. 2015/S 123-123456)   и  848559 (напр. 123456)
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги, използвани като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка - комунални услуги; Система за квалифициране - комунални услуги, използвана като покана за участие в съзтезателна процедура; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
67       РЕМОНТ НАСТИЛКИ В ТИЛА НА 17 К.М. (С ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПЛОЩ 50 000 КВ.М) ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА-ЗАПАД
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

29/10/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Обединение Варна 2018 ДЗЗД 177311292
ул. История славянобългарска № 6
София BG411 1000 България
pro_arm@mail.bg +359 883343100
+359 883343100
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Про арм ЕООД 131453327
ул. История славянобългарска № 6
София BG411 1000 България
pro_arm@mail.bg +359 883343100
+359 883343100
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ПМ Електрикал ЕООД 201257416
ул. Цар Асен № 44, ет. 4, ап. 8
София BG411 1463 България
pm@pmelectrical.bg +359 241112504
+359 241112504
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
4000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

3920595.64      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/11/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г2 - комунални услуги

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/25/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в съответствие с член 50 от Директива 2014/25/EC
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва