Деловодна информация
00144
Р-ОП-32 25/09/2018 (дд/мм/гггг)
не
00144-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

„Пристанищен комплекс - Русе“ ЕАД 117021078
ул. „Пристанищна“ № 22
Русе BG323 7000 България
Калоян Николаев +359 82880955
office@port-ruse-bg.com +359 82825148

Интернет адрес/и

www.port-ruse-bg.com

www.port-ruse-bg.com/bg/предоставяне-на-обучения-за-заети-лица-в-пк


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Предоставяне на обучения за заети лица в „Пристанищен комплекс - Русе“ ЕАД
80530000      
Услуги

"Предоставяне на обучения за заети лица в ”Пристанищен комплекс – Русе” ЕАД", включва четири обособени позиции:
Обособена позиция 1: Професионална квалификация по професия „Монтьор на подемно - транспортна техника”, код 525060, специалност „Пристанищна механизация”, код 5250603 - част от професия, II СПК - 60 обучаеми;
Обособена позиция 2: Професионална квалификация по професия „Организатор по експлоатация на пристанищата и флота”, код 840060, специалност 8400601 „Експлоатация на пристанищата и флота” - част от професия, III СПК - 70 обучаеми;
Обособена позиция 3: Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" - 85 обучаеми;
Обособена позиция 4: Ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност" - 41 обучаеми
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
114750      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да

II.2) Описание 1

Професионална квалификация по професия „Монтьор на подемно - транспортна техника”, код 525060, специалност „Пристанищна механизация”, код 5250603 - част от професия, II СПК 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
80530000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Теоретично обучение - база на изпълнителя на територията на гр. Русе; Практически занятия по обособени позиции № 1 и № 2 - на територия на Възложителя в гр. Русе

Срок на обучение: до 11 месеца, но не по-късно от 15.06.2019
Общ брой часове: 300 учебни часа
Брой часове по теория: 120 учебни часа
Брой часове по практика: 180 учебни часа
Брой обучаеми: 60
Брой обучаеми групи: 4 групи
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Методология за провеждане на обученията    40
Механизъм за управление на рисковете    30
Механизъм за осигуряване на устойчивост на резултатите    30
Цена
0
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор за БФП№ BG05M9OP001-1.021-0213: Създаване на условия за устойчива заетост в «Пристанищен комплекс – Русе» ЕАД, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от ЕС

II.2) Описание 1

Професионална квалификация по професия „Организатор по експлоатация на пристанищата и флота”, код 840060, специалност 8400601 „Експлоатация на пристанищата и флота” - част от професия, III СПК 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
80530000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Теоретично обучение - база на изпълнителя на територията на гр. Русе; Практически занятия по обособени позиции № 1 и № 2 - на територия на Възложителя в гр. Русе

Срок на обучение: до 11 месеца, но не по-късно от 15.06.2019
Общ брой часове: 600 учебни часа
Брой часове по теория: 280 учебни часа
Брой часове по практика: 320 учебни часа
Брой обучаеми: 70
Брой обучаеми групи: 5 групи
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Методология за провеждане на обученията    40
Механизъм за управление на рисковете    30
Механизъм за осигуряване на устойчивост на резултатите    30
Цена
0
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор за БФП№ BG05M9OP001-1.021-0213: Създаване на условия за устойчива заетост в «Пристанищен комплекс – Русе» ЕАД, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от ЕС

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  851258 (напр. 123456)
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги, използвани като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка - комунални услуги; Система за квалифициране - комунални услуги, използвана като покана за участие в съзтезателна процедура; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
09.05.2019 13:40 ч. :  Д - 1 служебно вписване
затвори
 История Д-1    1   Професионална квалификация по професия „Монтьор на подемно - транспортна техника”, код 525060, специалност „Пристанищна механизация”, код 5250603 - част от професия, II СПК
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

18/09/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Сдружение „Русенска стопанска камара“ 117008230
ул. „Църковна независимост“ № 35
Русе BG323 7000 България
stopanskakamara@abv.bg +359 887474212
https://rusesk.com +359 887474212
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
36000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

36000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
23.05.2019 09:18 ч. :  Д - 2 служебно вписване
затвори
 История Д-2    2   Професионална квалификация по професия „Организатор по експлоатация на пристанищата и флота”, код 840060, специалност 8400601 „Експлоатация на пристанищата и флота” - част от професия, III СПК
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

18/09/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Сдружение „Русенска стопанска камара“ 117008230
ул. „Църковна независимост“ № 35
Русе BG323 7000 България
stopanskakamara@abv.bg +359 887474212
https://rusesk.com +359 887474212
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
78750      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

78750      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
https://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/09/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г2 - комунални услуги

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/25/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в съответствие с член 50 от Директива 2014/25/EC
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва