Деловодна информация
00276Български пощи ЕАД
ОП-6-18 19/09/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
19/09/2018 (дд/мм/гггг)
00276-2018-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Български пощи ЕАД 121396123
ул. Академик Ст. Младенов 1, бл. 31
София BG411 1700 България
А. Маркова +359 29493233
a.markova@bgpost.bg +359 29625329

Интернет адрес/и

www.bgpost.bg

http://www.bgpost.bg/bg/zop/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.6) Основна дейност 

Пощенски услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ДОСТАВКА ЧРЕЗ ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ С ПРАВО НА ЗАКУПУВАНЕ НА НОВИ АВТОМОБИЛИ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
34100000      
Доставки

Поръчката включва доставка на нови автомобили, чрез финансов лизинг с право на закупуване на нови автомобили за нуждите на „Български пощи“ ЕАД, включително и осигуряване на гаранционно (сервизно) обслужване на доставените автомобили : Обособена позиция 1 - Товарни автомобили с бензин-газ двигател (с LPG газ пропан-бутан - фабрична газова уредба), или дизелов двигател, с полезна товароносимост до 850 кг – 80 броя; Обособена позиция 2 - Товарни автомобили с полезна товароносимост до 1600 кг– 20 броя; Обособена позиция 3 - Товарни автомобили с полезна товароносимост над 3,5 тона – 5 броя; Обособена позиция 4 - Пътнически бусове /8+1/ места - 2 броя. Срок за изпълнение на доставката е до 120 (сто и двадесет) календарни дни от датата на сключване на договора за доставка, в склад или сервиз на Изпълнителя на територията на град София.Срок на договора за лизинг - 60 месеца. Изискванията към финансовия лизинг са посочени в документацията за участие .
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
2801026.96      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да

II.2) Описание 1

Товарни автомобили с бензин-газ двигател (с LPG газ пропан-бутан - фабрична газова уредба), или дизелов двигател, с полезна товароносимост до 850 кг 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34130000      
50110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София кв. Н.Враждебна ул. Челопешко шосе №3, БРСЦ

Доставка на 80 броя автомобили на бензин-газ двигател (с LPG газ пропан-бутан - фабрична газова уредба), или дизелов двигател, с полезна товароносимост до 850 кг.
Всички необходими изисквания са посочени в техническата спецификация на възложителя по обособена позиция № 1
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА стойност на енергийните разходи    10
стойност на емисионните разходи    10
Критерий, свързан с разходи 1 20
Обща цена за 1 автомобил    40
Стойност на гаранционното сервизно обслужване за 1 автомобил    40
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Товарни автомобили с полезна товароносимост до 1600 кг 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34136000      
50110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София кв. Н.Враждебна,ул.Челопешко шосе №31, БРСЦ

Доставка чрез финансов лизинг с възможност за закупуване на 20 броя товарни автомобили с полезна товароносимост до 1600 кг.
Изискванията са съгласно техническата спецификация на възложителя за обособена позиция 2
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА стойност на енергийните разходи    10
стойност на емисионните разходи    10
Критерий, свързан с разходи 1 20
Обща цена за 1 автомобил    40
Стойност на гаранционното сервизно обслужване за 1 автомобил    40
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Пътнически бусове /8+1/ места 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34115000      
50110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, кв. Н. Враждебна ул.Челопешко шосе №31, БРСЦ

Доставка чрез финансов лизинг с право на изкупуване на 2 броя пътнически буса /8+1/.
Изискванията са съгласно техническата спецификация на възложителя по обособена позиция 4.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Стойност на енергийните разходи    10
Стойност на емисионните разходи    10
Критерий, свързан с разходи 1 20
Обща цена за 1 автомобил    40
Стойност на гаранционното сервизно обслужване за 1 автомобил    40
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2018/S 054-119177 (напр. 2015/S 123-123456)   и  835715 (напр. 123456)
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги, използвани като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка - комунални услуги; Система за квалифициране - комунални услуги, използвана като покана за участие в съзтезателна процедура; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
186    1   Товарни автомобили с бензин-газ двигател (с LPG газ пропан-бутан - фабрична газова уредба), или дизелов двигател, с полезна товароносимост до 850 кг-80броя
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

30/08/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

2
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД 831257890
Бул.Цариградско шосе №135А
София BG411 1040 България
interlease@interlease.bg +359 29718282
https://interlease.bg/ +359 29718333
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
1995000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

1868815.22      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
188    2   Товарни автомобили с полезна товароносимост до 1600 кг.-20 броя
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

30/08/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

2
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД 831257890
Бул.Цариградско шосе №135А
София BG411 1040 България
interlease@interlease.bg +359 29718282
https://interlease.bg/ +359 29718333
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
893000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

844732.49      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
187    4   Пътнически бусове /8+1/ места-2 броя
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

30/08/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

2
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД 831257890
Бул.Цариградско шосе №135А
София BG411 1040 България
interlease@interlease.bg +359 29718282
https://interlease.bg/ +359 29718333
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
102000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

87479.25      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/09/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г2 - комунални услуги

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/25/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в съответствие с член 50 от Директива 2014/25/EC
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва